Jak má vypadat transparentní kampaň do krajského zastupitelstva?

Vydáno 06. 08. 2020

Transparency International Česká republika (TI) monitoruje předvolební kampaň do zastupitelstev krajů. Jako pro každou předchozí kampaň od roku 2013, jsme i pro tuto formulovali kritéria/standardy transparentnosti, podle nichž posoudíme jednotlivé politické iniciativy před volbami. Kritéria reagují na vývoj politického marketingu, zejména jeho digitalizaci, a promítá se do nich příslušná předvolební legislativa.Vedle informací z vlastních rešerší médií a sociálních sítí, pracujeme i s informacemi, které nám poskytnou samy politické subjekty prostřednictvím dotazníku. Na co se tedy ptáme? A jak je to se senátní kampaní? Na co se tedy ptáme? A jak je to se senátní kampaní?

David Ondráčka a Petr Vymětal představují výsledky monitoring na tiskové konferenci k Transparentním volbám 2016 | zdroj: TI

Hodnocení transparentnosti kampaně, které bude výsledkem našeho monitoringu, se vždy odvozuje ze standardů, které ustavujeme na základě platné legislativy, zkušenosti z minulých kampaní, ze zahraničí atd. Ze standardů vzniknou kritéria hodnocení a z kritérií také otázky, jež zasíláme stranám. Standardy jsou současně základem pro nezávazná doporučení, jak daná kritéria naplnit.

Vyplnění dotazníků nám sice pomáhá najít potřebné informace, ale samo o sobě není součástí hodnocení. Jinými slovy: strany nejsou ani „trestány“ za nevyplnění, ani „zvýhodněny“, pokud dodají všechny informace nám do TI. Hlavním kritériem transparentnosti je vždy to, aby informace o financování a vedení kampaně byly přístupné veřejnosti. Které to jsou?

Rozpočty

1) Zveřejnilo kandidující politické uskupení údaje o celkové plánované výši výdajů v předvolební kampani pro krajské volby 2020, a to s rozvahou on-line a off-line výdajů?

2) Jakou část on-line výdajů bude třeba vydat na inzerci na Facebooku?

3) Má strana/hnutí/koalice stanovena vnitřní pravidla limitování výdajů na samostatné kampaně v regionech nebo kampaně kandidátů tak, aby bylo zajištěno dodržení celkových limitů? Kde může tato pravidla volič najít ve veřejném prostoru?

Proč se takto ptáme

On-line/off-line: Publikovat v médiích či na oficiální webové stránce údaj o celkových plánovaných výdajích na kampaň je základní požadavek transparentnosti kampaně a zvyšuje se tím důvěra voličů ve férovou soutěž. Značná část nákladů dnes směřuje do online inzerce a marketingu, na digitální sociální sítě a do on-line mediální reklamy.

Doporučujeme, aby každý politický subjekt předpoklad o výdajích na kampaň publikoval s rozborem na on-line a off-line část kampaně buď na své oficiální stránce, nebo prostřednictvím seriózního celostátního média.

Regionální a individuální předfinancování: Během kampaně mohou regionální pobočky a jednotliví kandidáti bezprostředně financovat část předvolební kampaně s tím, že tyto náklady se následně proplatí přes oficiální volební transparentní účet kandidujícího subjektu.

Ačkoliv je to zcela legální, vzniká tak riziko, že součet takto vydaných peněz překročí celkový limit pro útraty daného subjektu (7 000 000,-Kč/kraj). Kandidující subjekty mohou legálně utratit až 13 x 7 milionů korun, pokud kandidují ve všech volebních krajích. (A úměrně méně za každý kraj, kde nekandidují.) Kdo kandiduje ve všech třinácti krajích, může celkem utratit až 91 milionů.

Zákon však neukládá, aby v případě, že strana/hnutí kandiduje ve víc krajích, utratily v každém právě těch sedm milionů – mohou utrácet proporčně, jen nesmí jít přes celkový limit.

Už vůbec zákon nezakazuje, aby své krajské kampaně předfinancovali jednotliví představitelé či regionální buňky stran – ani nepřináší žádné nástroje, jak regionální finance monitorovat během kampaně. Tím vzniká velmi nepřehledná situace a riziko, že náklady z krajů reálně celkové limity převýší.

Doporučujeme proto, aby strana publikovala na své oficiální volební stránce pravidla, která zaručují dodržení celkových limitů na kampaň a přehlednost výdajů jednotlivých kandidátů v krajích.

On-line kampaně

4) Které profily na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter a Youtube) budou v kampani využity pro politickou agitaci subjektu? Kde najde volič jejich seznam?

5) Kde najde volič informaci o tom, jak se refinancuje digitální politický marketing na jednotlivých účtech uskupení tak, aby nedocházelo k zakrývání výdajů či překročení limitů na útraty?

Proč se takto ptáme

Kampaně na digitálních sociálních sítích tvoří významnou část celého předvolebního klání. Aby nevzniklo podezření, že některé profily vedou kampaň bez vědomí kandidujícího subjektu v jeho prospěch nebo neprospěch, že se do kampaně investuje prostřednictvím sítí více, než povolují limity, a aby vůbec byla kampaň přehledná a průhledná, je nutné znát všechny profily, které se jménem kandidujícího subjektu podílejí na jejím vedení.

V neposlední řadě je třeba vědět, jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých profilech tak, aby nedocházelo k zakrývání výdajů či překročení limitů na útraty. Každý FB účet lze platit z několika kreditních karet, kandidáti si své placené posty mohou platit sami a pak je proplácet přes účetnictví strany, nebo mohou celý digitální marketing outsourcovat na mediální/PR agenturu apod. Variant je mnoho, a informace o nich jsou pro transparentnost kampaně zásadní.

Doporučujeme, aby strana zveřejnila seznam všech profilů na soc. sítích, a pravidla jejich financování, na oficiální internetové stránce.

Volební tým a najaté agentury

6) Kde může volič najít jména členů volebního týmu a seznam mediálních, PR a reklamních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně uskupení, včetně těch regionálních?

Proč se takto ptáme

Možnost dozvědět se, kdo za kampaní stojí a podílí se na jejím praktickém vedení, patří mezí základní prvky jejího zprůhlednění. Omezuje se tím potenciál střetu zájmů, politické korupce a nekalého lobbingu, zvyšuje se tak férovost celé politické soutěže.

Snaha zakrýt před veřejností personální a organizační stránku agitace by vytvářela nesprávný dojem, že na politickém přesvědčování nebo propagaci politických idejí je cosi z podstaty nekalého. Politická kampaň je však legitimní součástí demokratického vládnutí a jako taková má být vedena transparentně.

Proto doporučujeme, aby kandidující subjekty zveřejnily na svých oficiálních stránkách alespoň nejzákladnější informace o lidech a společnostech, které jejich kampaně, včetně těch krajských, vymýšlejí a administrují.

Plán předvolebních akcí

7) Kde může volič najít informace o všech akcích, které patří do kontaktní části předvolební kampaně daného subjektu, např. o zábavních akcích, setkáních s voliči, koncertech, debatách, autogramiádách apod.?

Proč se takto ptáme

Určit, co je a co není volební kampaň, je někdy nesnadné. Výdaje na volební akce se navíc započítávají do limitů na celkové útraty. Proto by kandidující subjekty měly samy pečlivě informovat o tom, které akce samy započítávají do rámce své kampaně. Smyslem je zaručit jednoznačnou identifikaci politické prezentace, za kterou si kandidující subjekt „stojí“.

Doporučujeme proto publikovat na oficiálních stránkách seznam akcí pro veřejnost, a to jakoukoliv přehlednou formou od prostého výčtu s uvedením dat a míst po interaktivní mapu apod. Stejnou funkci může dobře splnit přehled eventů na oficiálním FB profilu apod.

Seznamy dárců

8) Kde může volič průběžně najít aktuální informace o donátorech daného politického uskupení, včetně těch, kteří poskytují bezúplatné plnění?

Proč se takto ptáme

Zákon ukládá zveřejnit seznam všech osob, které poskytly politickému subjektu dar, včetně bezúplatného plnění, nejpozději tři dny před volbami. To je velmi krátká doba na to, aby měl volič (resp. dohledové instituce, včetně těch občanských) možnost se s donátory kampaně zevrubně seznámit a posoudit případná korupční rizika plynoucí z jejich podílu na kampani.

Kandidující subjekty jsou sice povinovány mít veřejně dostupný účet pro dary, ale ten nezachytí ona bezúplatná plnění, jejichž hodnota mnohdy mnohonásobně převyšuje eventuální finanční dary ve prospěch účtu. (I bezúplatná plnění se samozřejmě počítají do limitů.)

Proto doporučujeme, aby politické subjekty přehled donorů průběžně aktualizovaly na oficiální webové stránce, a vykazovaly v něm i služby, které jim byly poskytnuty bezúplatně.

Uzávěrka, odpovědi koalic, monitorované subjekty

Uzávěrka pro sběr dat z dotazníků je 1. 9. 2020, výsledky monitoringu oznámíme v druhé polovině září. Dotazník zasíláme i krajským koalicím. Pokud daný politický subjekt kandiduje samostatně i v koalicích, žádáme vyplnění dotazníku za koalici zvlášť (a to i v případě, že by se informace v dotaznících víceméně shodovaly).

Které politické subjekty monitorujeme?

Monitoring se týká těchto stran, koalic a hnutí:

 • ANO 2011
 • Česká pirátská strana
 • Česká strana sociálně demokratická
 • KDU-ČSL
 • Komunistická strana Čech a Moravy
 • Občanská demokratická strana
 • Starostové a nezávislí
 • Starostové pro Liberecký kraj
 • Svoboda a přímá demokracie (SPD)
 • Trikolóra hnutí občanů

Koalice:

 • KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI – KOALICE PRO PLZEŇSKÝ KRAJ
 • Koalice ČSSD a Patrioti Olomouckého kraje
 • Koalice ČSSD, UFO a Pro MOST (ULK)
 • Koalice ODS a KDU-ČSL s podporou Soukromníků           (KVK)
 • Koalice pro Královéhradecký kraj – KDU-ČSL – VPM – Nestraníci
 • TRIKOLÓRA – SOUKROMNÍCI / Trikolóra hnutí občanů a Strana soukromníků České republiky (PAK, VYS)
 • Občanská demokratická strana s podporou Svobodných a Starostů a osobností pro Moravu (JHM)
 • Občanská demokratická strana s podporou TOP 09 a nezávislých starostů; Koalice ODS a TOP 09/Kandidátka ODS s podporou TOP 09 (PLK, PAK, MSK)
 • ODS + Starostové (STAN) a Východočeši (HKK)
 • ODS a Starostové pro občany (VYS)
 • Pro krásný kraj – Hlas nezávislých osobností! Koalice ODA, HLAS, SNK ED (MSK)
 • Pro prosperující kraj – koalice ČSSD a SproK (PAK)
 • Spojenci pro kraj (ULK)
 • Spojenci pro Královéhradecký kraj (TOP 09, Hradecký demokratický klub, Liberálně ekologická strana)
 • Spojenci pro Středočeský kraj – TOP 09, Hlas, Zelení
 • Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených, ProOlomouc
 • Společně pro Liberecký kraj (TOP 09, KDU-ČSL)
 • Spolu pro kraj – koalice Osobnosti kraje, ČSSD a Zelení (HKK)
 • STAN – Starostové a nezávislí společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09 (KVK)
 • STAROSTOVÉ (STAN) s JOSEFEM BERNARDEM a podporou Zelených, PRO Plzeň a Idealistů (PLK)
 • Starostové pro jižní Moravu (JHM)
 • TOP 09 a KDU-ČSL – Společně pro jižní Čechy
 • TRIKOLÓRA – SOUKROMNÍCI – NEZÁVISLÍ (ZLK)

Budeme monitorovat kampaň k volbám do Senátu?

Pro senátní kampaň platí taktéž příslušná kritéria dobré praxe. Jejich soubor najdete na webu transparentnivolby.cz. TI důrazně doporučuje kandidátům, aby tato jednoduchá kritéria na své kampaně aplikovali. Nebudeme však z kapacitních důvodů provádět plošnou kontrolu jejich dodržování, ačkoliv jsme otevřeni konzultacím v případě zájmu z jejich strany. Nevylučujeme kontrolu namátkovou.


Projekty a kauzy: Transparentní volby

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.