Spolupráce s TA ČR

Vydáno 10. 01. 2017

V letech 2012 a 2013 probíhala s Technologickou agenturou České republiky (dále i „TA ČR“) spolupráce v oblasti snížení korupčního rizika v činnostech TA ČR. Spolupráce probíhala na základě Smlouvy o poskytnutí služeb, v níž TI figurovala jako zhotovitel a plnila smlouvou specifikované aktivity.

logo_TACR_dopln_inv

Technologická agentura České republiky | zdroj: TA ČR

V první řadě se čtyřčlenný pracovní tým seznámil s chodem TA ČR a s předanou dokumentací a podklady. Na základě analýzy dat pak byla vypracována Zpráva z analýzy dat, v níž byla formulována doporučení k úpravám. Následně byla analyzována dokumentace a koordinace zadavatele v činnostech při revizi procesů, hlavním výstupem pak byla Zpráva k identifikaci rizik a Zpráva k návrhům změn v dokumentaci. Navržen byl také systém komunikace na principech Open Government Partnership a zákona č. 106/1999 Sb.  Proběhla školení zaměstnanců TA ČR v oblasti řízení a prevence protikorupčních rizik.

Aktivity probíhaly velmi intenzivně více než půl roku. Výsledná komplexní zpráva představovala dokument pro interní potřeby a doporučení pro další rozvoj TA ČR.

TA ČR hodnotila spolupráci s TI jako velmi smysluplnou a přínosnou:

Ke zprávě TI připravila TA ČR akční plán a postupně zajišťuje kritická místa tak, aby riziko bylo co nejmenší. Např. byl doplněn informační systém o funkce zajišťující auditní stopu, byly doplněny smlouvy s externími hodnotiteli i příjemci o jasné kroky, jak postupovat v případě identifikace korupčního jednání, životopisy členů orgánů TA ČR byly doplněny o identifikaci možného střetu zájmů (protikorupční životopis), součástí pracovního řádu se stal etický kodex, důsledně je prověřována vlastnická struktura uchazeče, a to až na koncové fyzické osoby – beneficienty. Tento bod je velmi významný při přidělování státních dotací. V zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, bylo v novele z roku 2012 v § 14 odst. 3 písm. e) stanoveno, že ten, kdo chce získat státní dotaci, musí prokázat vlastnickou strukturu, což je samo o sobě velmi významné protikorupční opatření a TA ČR jej důsledně ve svých soutěžích uplatňuje. Další dílčí cíle jsou nastaveny ve schváleném akčním plánu protikorupčních kroků. Díky upozornění a díky této snaze se podařilo u několika projektů včas zastavit financování tak, aby nedocházelo ke zneužití dotace. TA ČR je schopna reagovat na snahy o ovlivnění procesu hodnocení a včas zabezpečit nápravu.“[1]

Celková částka za plnění byla smlouvou stanovena na 650 000 Kč.

 

SPOLUPRÁCE V ROCE 2016

Na předchozí aktivitu navázala spolupráce realizovaná v druhé polovině roku 2016 na základě Smlouvy o dílo „Prověření nastavení protikorupčních opatření v Technologické agentuře České republiky a návrh doporučení pro jejich změnu a rozvoj“ v níž TI figuruje jako zhotovitel. Aktivita představovala prověření úrovně naplnění vytyčených doporučení a definování slabých míst, což korespondovalo s původními doporučeními ze závěrečné zprávy z roku 2013.

„Protikorupční prověrka“ byla realizována v období od srpna až do listopadu 2016. Sestávala se z řízených rozhovorů s vedoucími pracovníky TA ČR, prověření koncepce implementovaného systému ohlašování, studia relevantních interních směrnic k předmětu zakázky, analýzy silných a slabých míst ve vytyčených tematických částech fungování TA ČR, analýzy implementovaného protikorupčního programu, mapování potenciálních střetů zájmů na vzorku projektů a zástupců nejvyšších orgánů TA ČR. Následně byla vytyčena hlavní doporučení pro další vývoj organizace ve všech dotčených oblastech.

Výsledná zpráva je interním dokumentem určeným pro potřeby TA ČR.

Celková částka za plnění byla smlouvou stanovena na 280 000 Kč.

 

[1] Celé znění tiskové zprávy zde: www.tacr.cz/index.php/cz/component/content/article/81-media/tiskove-zpravy/339-dobre-vyuzit-penize-na-vyzkum.html


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.