Integrity Pacts in the EU: Suitability, Set up and Implementation: A Practical Guide to Civic Monitoring of Public Contracting Projects

An Integrity pact is a collaborative tool or a mechanism pioneered by Transparency International, to make sure that authorities and bidders act within the constraints set out by law, address corruption risks and foster trust in a public contracting project. Through a public agreement, the parties commit to refrain from any corrupt behavior, enhance transparency and accountability throughout the process, and inform the public about it. This type of civic monitoring plays an instrumental role in protecting public contracts from fraud, corruption, and mismanagement while improving their outcomes. 

Between 2015 and 2021, 15 civil society organizations in 11 member states monitored 46 public contracting procedures in the EU with an Integrity pact project to enhance the transparency and oversight of a set of public contracting procedures. This experience and learnings now help us to understand how to systematically embed this tool into the monitoring of EU-funded contracts. This guidebook will support advocates and implementers in advocating for, setting up, and implementing integrity pacts. 

The Guidebook has three different sections each designed to help with a different part of the objective:

  • Guide 1: Achieving broader recognition and adoption across the EU 
  • Guide 2: Designing fit-for-purpose integrity pacts 
  • Guide 3: Ensuring effective monitoring 

This publication has been put together by the Secretariat of Transparency International in collaboration with some chapter organizations, the czech one included, and other institutions and foundations. The publication has been developed in the framework of the project Integrity Pacts – Civil Control Mechanism for Safeguarding EU Funds, funded by the European Comission.


Pakty integrity v EU: Vhodnost, nastavení a implementace: Praktický průvodce občanským monitoringem projektů veřejných zakázek 

Pakty integrity jsou nástrojem spolupráce prosazeným v posledních letech ze strany Transparency International, který zajišťuje, že se veřejné autority, zadavatelé a účastníci veřejného zadávání pohybují v mezích právní regulace, upozorňují na korupční rizika a posilují důvěru v daný projekt veřejné zakázky. Prostřednictvím zveřejněné dohody se strany zavazují, že se zdrží jakéhokoli korupčního chování, zvýší transparentnost a odpovědnost v průběhu celého procesu a o svých krocích budou informovat veřejnost. Tento typ občanského monitoringu hraje klíčovou roli při ochraně veřejných zakázek před podvody, korupcí a špatným managementem, a zároveň zlepšuje výsledky samotného projektu. 

Mezi lety 2015 až 2021 monitorovalo, díky projektu Pakty Integrity, 15 organizací občanské společnosti v 11 členských státech 46 veřejných zakázek v EU, za účelem zvýšit transparentnost a dohled nad jednotlivými částmi procesu veřejných zakázek.  Zkušenosti a poznatky nabyté v rámci projektu nám nyní pomáhají pochopit, jak pakty integrity systematicky začlenit do monitorování zakázek financovaných EU. K tomuto účelu vznikla příručka, která chce být podporou pro zastánce a realizátory při prosazování, vytváření a implementaci paktů integrity. 

Příručka má tři různé části, věnující se různým aspektům tématu: 

  • Příručka 1: Osvojení širšího pohledu na problematiku a implementace v celé EU 
  • Příručka 2: Navrhování paktů integrity vhodných pro daný účel 
  • Příručka 3: Zajištění účinného monitorování 

Publikace byla vytvořena Sekretariátem Transparency International ve spolupráci s některými jejími pobočkami a dalšími institucemi a nadacemi. Publikace byla zpracována v rámci projektu Paktů integrity – Civilní kontrolní mechanismy pro zabezpečení fondů EU, financovaného Evropskou komisí.   • Rok vydání: 2022
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.