První cesta do Myanmaru: zahájení intenzivního protikorupčního programu

Vydáno 14. 06. 2018

Země zmítaná etnickými rozbroji a aktuálně procházející bolestivou transformací z vojenské diktatury k hybridnímu demokratickému režimu je exemplárním příkladem toho, jak bezprostředně souvisí korupce s každodenním životem, byť se to na první pohled nezdá. Naši myanmarští kolegové předvádějí obdivuhodnou profesionalitu a nasazení při jejím umenšování a naší snahou je vytvořit pro ně několik metodických nástrojů, které jim práci usnadní. Více se dozvíte ze zprávy našeho kolegy Ondřeje Cakla.

První cesta do Myanmaru: zahájení intenzivního protikorupčního programu | zdroj: TI

Pátek  25. 5. Interní briefing: MATA

Setkáváme se s oblastními koordinátorkami platformy, která funguje jako komunikační síť mezi 168 nevládními organizacemi rozesetými po celé Barmě. Spojujícím programem skupin, sledujících od ekologické přes lidskoprávní až po vzdělávací a sociální problematiky, je vytvoření základních protikorupčních opatření, neboť korupce všech představitelných typů a rozměrů prorůstá každým sektorem jejich činnosti a maří jejich snahy.

Začínáme tedy porovnávat situaci nevládek v Evropě a na Myanmaru, ale také připravovat technické pozadí pro chystaná školení: Odpolední část je věnována přípravě powerpointových prezentací a překladů s naším tlumočníkem Htin Kyaw Ayem.

První cesta do Myanmaru: zahájení intenzivního protikorupčního programu | zdroj: TI

Sobota 26. 5. Interní briefing: Protikorupční zákon

Maynmar má platný protikorupční zákon od roku 2013. Pro Evropana poněkud netradičním, básnickým stylem psaná norma však ve skutečnosti řeší pouze procesní stránku postihování úplatkářství a potřebuje masivní novelizaci. Věcné připomínky konzultují zástupci MATA s JUDr. Kloboučkovou.

Barma patří mezi ty země, kde prapůvodní model odvděčování se vrchnosti za náklonnost projevenou v administrativním úkonu – která nezřetelně přechází ve zdvořilostní akt, jak ho známe i z Čech – podal ruku masivnímu praní špinavých peněz, nepotismu, klientelismu a velké korupci, průvodním to jevům desítky let trvající občanské války a armádní vlády nad zemí. Pojivem národní integrity Myanmaru je dnes právě všeprostupná korpuce.

Proto jsou si organizace spojené v síti MATA vědomy tří faktorů:

a) že protikorupční agenda je přijatelná i pro současnou vládu, jež se alespoň oficiálně proti negativním jevům někdejšího pretoriánského režimu snaží bojovat (jistěže s posvěcením od armády),

b) že protikorupční agenda je z toho důvodu plauzibilní cestou celkové demokratizace prostředí,

c) že velikost sítě bude bránit jejímu umlčení, a tak se zaměřuje právě na ty jevy, které vzhledem k trvající etnicko-politické krizi zůstávají zcela za horizontem aktuálních nápravných opatření (pokud vůbec nějaká jsou), tedy jevům jako jsou grand corruption, střet zájmů, a klientelismus.

První cesta do Myanmaru: zahájení intenzivního protikorupčního programu | zdroj: TI

Sobota 26. 5. Účast na semináři EITI

Díky účasti na semináři EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) můžeme nahlédnout do pravidel a procedur této mezinárodní iniciativy, jíž je Myanmar členem a jež má zásadní význam jak pro samotnou MATu, tak pro občanskou společnost vůbec.

Fakt, že iniciativa požaduje, aby státy umožnily nevládním organizacím i jednotlivcům komentovat plány a praxi těžby nerostných surovin, znamená v mnoha státech de facto jedinou možnost vstoupit s vládou do konfrontace s určitou mírou mezinárodního krytí a podpory i na oficiální úrovni. To ale není případ Myanmaru.

Během dalších dní se nám několikrát potvrdí dvě věci:

a) těžba nerostných surovin a výrazná nerovnost k přístupu k výnosům jsou v Myanmaru palčivá témata,

b) vláda se snaží principy EITI osvojit, ačkoliv splnit požadavky na odkrytí konečných vlastníků těžařských firem – jež je podmínkou setrvání v alianci – bude bezprecedentní sousto.

První cesta do Myanmaru: zahájení intenzivního protikorupčního programu | zdroj: TI

Sobota 26. 5. Člověk v tísni

Večer se setkáváme s místními zástupci Čvt Petrem a Lucií Drbohlavovými a Monikou Šikulovou. Porovnáváme  dojmy z kulturní bariéry, kterou se každý ze své strany, my i naši myanmarští kolegové, snažíme zdolat.

Organizátor našich školení například jemně, ale důrazně vyloučil možnost návštěvy osob, které bychom na výuku rádi přizvali my, resp. které nezná. Kolegové z nevládek, kteří už tu operují déle, nám jednoznačně doporučují tento požadavek respektovat. Vedle určitých bezpečnostních aspektů, které samy o sobě nejsou nezanedbatelné, je totiž motivován ohledem na „udržení tváře mezi svými“, což je místní společenská norma. Myanmařané se zkrátka jinak nebudou ochotní bavit o tématech, která považují za citlivá, před kýmkoliv, koho neznají, nevyjádří svůj názor, nebudou se účastnit debaty.

Během školení a dalších jednání nám pak dochází, že místní nevládní sektor je relativně fragmentovaný a že respektovat přání našeho koordinátora bylo naprosto správné.

První cesta do Myanmaru: zahájení intenzivního protikorupčního programu | zdroj: TI

Pondělí 28. 5. – Školení I.

Seminář probíhá jako dialog o konkrétních projevech korupce v Mynamaru na podkladu systematických lekcí mapujících celou její modelovou hierarchickou strukturu.

Skvělá expertíza a zkušenost účastníků celodenních lekcí velmi usnadňuje komunikaci a dodává dialogu živost. Ukazuje se, že účastníci rozumí dobře teoretickému výkladu a jsou velmi entuziastičtí v diskusi o konkrétních případech korupce v Myanmaru. Lekce samotná se stává médiem poznatků o možnostech či spíše omezeních práce místní občanské společnosti a přináší nám cenné informace.

Bavíme se o ambicích strany NLD a proměnách její reprezentace, o jednoletém zlepšení fungování státu 2015-16, dané nejistotou státních úředníků, zda nově ustavená administrativa pod taktovkou NLD nepovede k potírání masivní korupce ve státní správě, jež se během jednoho roku transformovala v jistotu, že se tak nestane.

Následně JUDr. Kloboučková představuje sérii protikorupčních zákonů platných v ČR a rozprostírá tak základní témata pro příští diskusi.

Zástupci MATA se s překvapivým zájmem zabývají myšlenkou vybudovat v Myanmaru pobočku Transparency International, a tak se jim snažíme poskytnout základní informace o fungování organizace a o proceduře, která musí přijetí nové organizace do sítě národních poboček předcházet.

 

Úterý 29. 5. Školení II.

Naše druhé školení probíhá „unplugged“ kvůli monzunu,  což mu však neubírá ani na kvalitě ani na záživnosti. Veškeré materiály a učební pomůcky mají kolegové k dispozici i v tištěné podobě a díky diskusnímu pojetí nejsme závislí na elektřině, počítačích ani projektorech. V  části, kterou věnujeme metodám monitoringu předvolebních kampaní už záměrně úplně obracíme role a pouze klademe otázky o povaze volební kampaně v Mynamaru. Kolegové nám dávají velmi adekvátní, fundované odpovědi o limitech na utrácení v politické agitaci, o volebním systému, o praxi udržení zájmu voličů atd.

První cesta do Myanmaru: zahájení intenzivního protikorupčního programu | zdroj: TI

Úterý 29. 5. Setkání s  Davidem Allanem, Spectrum

David Allan, který podpoře transparentnosti ve všech sektorech barmského státu zasvětil v podstatě celý život, už samou svou přítomností vyvrací jeden náš předsudek: totiž že v Myanmaru začínáme s protikorupční výukou na zelené louce. Není tomu tak. Překlady mnoha studií a učebnic – když nic jiného – prokazují, že v minulých deseti letech tu školení probíhalo a především se hodně zlepšilo povědomí o protikorupčních opatřeních a o korupci jako takové. Je ale určitým kulturním znakem Myanmařanů předstírat, že každé další školení je pro ně nečekaně inspirativní, nové a přínosné.

Z poloviny za to podle Davida může jejich zdvořilost, jejíž hradby jsou pro Evropana těžko identifikovatelné, ale rozhodně daleko masivnější než naše, a jednak cosi, co David popisuje pouze jako zobecnění své zkušenosti, nikoliv jako vysvětlení, a samotného ho to stále udivuje: Lidé v Myanmaru nespojují pojmy, které slyší vícekrát v různých kontextech a z různých úst. Neidentifikují dejme tomu „grand corruption“ z naší lekce jako tutéž „grand corruption“, kterou jim Spectrum o velké korupci udělilo minulý rok.

 

Středa 30. 5. Celodenní kulatý stůl s Myanmar EITI National Coordination Secretariat

NCS je koordinační útvar zřízený vládou pro mediaci dialogu mezi těžebními firmami, vládou a organizacemi hájícími občanská práva a přírodu v místech těžby. Z toho vyplývá pochopitelně velmi detailní znalost těžebního sektoru a jeho problémů (především beneficial ownership). Celodenní moderovaný a programově koncipovaný kulatý stůl tedy znamená pro obě strany jednak mnoho nových poznatků a jednak otevírá mnoho konkrétních možností další spolupráce mezi MATA, EITI a výhledově i námi z TI ČR.

První cesta do Myanmaru: zahájení intenzivního protikorupčního programu | zdroj: TI

Středa 30. 5. CEELI Institute

Ještě v ČR jsme konzultovali své kroky s paní Sabe Soe, ředitelkou Barmského centra v Praze. Paní Soe spolupracuje s CEELI institutem, který se v Barmě zabývá školením právníků a podporou právních služeb v nevládním sektoru. Ovšem až po prvních dnech na místě nám začíná být jasné, jak zásadní význam tato práce pro Myanmar má.

Nedlouhá, ale intenzivní konzultace s právníkem CEELI Tomášem Vachudou, programovými koordinátory Markem Svobodou a Barborou Jungovou, nám pomáhá udělat si celkem jasnou představu o devastujícím vlivu desetiletí zanedbávaného vzdělávacího systému, akutního nedostatku expertízy pro tvorbu nové legislativy a budování právního řádu, dědictví koloniální jurisdikce bizarně zrecyklované v období vojenské diktatury a všeprostupné korupce (jíž je infikován i soudní systém).

Pracovníci CEELI disponují solidní zkušenostní a znalostní bází k situaci v Myanmaru. Nejenže jsme jim upřímně zavázáni za otevřené sdílení informací, které museli sami těžce získávat v terénu, ale především se těšíme, že jejich školitelé připraví podprogram pro naše plánované podzimní školení a že se podaří propojit MATu a CEELI – není-li celek jen součtem svých částí, pak tato aliance zásadně posune práci obou partnerských organizací.

 

Čtvrtek 31. 5. Návštěva Velvyslanectví České republiky v Rangúnu

Konzul české ambasády v Rangúnu pan Viktor Michalík, se od začátku příprav živě zajímal o program naší návštěvy i naší spolupráce s MATA. Osobní návštěvu ambasády jsme několikrát přesouvali, neboť jedna i druhá strana měla koncem května v Rangúnu proměnlivé itineráře, ale nakonec se k naší radosti uskutečnila. Velvyslanci Jaroslavu Dolečkovi nás představil právě pan Michalík.

Setkali jsme se s  otevřenou podporou pro protikorupční program, který s MATou rozjíždíme. Pan velvyslanec výslovně akcentoval fakt, že toto zásadní téma dosud žádná nevládka z ČR v Myanmaru nepokryla, a je tedy dobře, že se tomu tak konečně děje.

První cesta do Myanmaru: zahájení intenzivního protikorupčního programu | zdroj: TI

Čtvrtek 31. 5. Kulatý stůl II.

Myanmarští by skutečně chtěli monitorovat nejen předvolební kampaň 2020, ale především volby samotné, tj. zabránit volebním podvodům. Je poněkud frustrující porovnat jejich odhodlání s možnostmi financovat v nevládním sektoru takovou akci. Díky spolupráci s národními pobočkami TI z Evropy máme určitou představu o minimálních nákladech na seriózní monitoring voleb, získat financování pro takovou akci je však často hlavním kamenem úrazu.

 

S čím odlétáme

Rámcový plán naprojektovaný dopředu v minulém roce jsme tedy po první návštěvě naplnili konkrétním obsahem podle potřeb myanmarských nevládních organizací. Vyznačili jsme oblasti, na které se musíme zaměřit napříště jednak v rámci školení ale současně i při budování pracovního programu střechové platformy. Budou to:

  • spolupráce na programu odstraňování velké korupce v Myanmaru,
  • vzdělávání v oblasti protikorupční legislativy a právního řádu obecně, odborná podpora advokační činnosti MATy, zohledňující zejména novelizace protikorupčního zákona,
  • příprava pro monitorovací aktivity směrem k volbám 2020.

 

Donor

Projekt MATA-TI je realizován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci programu Transition.

 


Projekty a kauzy: Předávání protikorupčního know-how organizaci MATA v Myanmaru

Štítky: Spolupráce se zahraničím

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.