Podpora demokratizace ve Vietnamu skrze posilování dovedností s otevřenými daty

Publikováno 04. 06. 2021

Proč se věnujeme tomuto projektu

Kvalitní nezávislá média jsou nepostradatelným prvkem fungující občanské společnosti. V boji proti korupci jejich role spočívá v informování, odhalování kauz, požadování odpovědnosti a apelování na transparentnost veřejného i soukromého sektoru. Ve Vietnamu je však role médií v boji proti korupci značně omezená z důvodu pokračujícího potlačování svobody tisku – mainstreamová média jsou pod kontrolou vládnoucí strany a státu a podle stávajícího vietnamského tiskového zákona spočívá jejich role spíše v šíření propagandy než v plnění funkce hlídacího psa.

Tento projekt reaguje na vysokou poptávku místních novinářů a mediálních organizací po činnostech zaměřených na budování kapacit a rozšiřování dovedností v metodách využívajících otevřená data, které by mohly jak zajistit lepší informovanost veřejnosti, tak i napomoci vietnamským médiím možnost efektivně plnit svou hlídací roli.

Zároveň je naše činnost reakcí na deklarované snahy vietnamských představitelů posunout zemi na přední místa žebříčku států s rozvinutým e-governmentem. Proces digitální transformace představuje značnou příležitost pro hlubší demokratizaci, zvyšování efektivity státu a přechod k otevřenému vládnutí. Současně s sebou ale tento proces nese množství rizik a hrozeb, které může nesprávně provedená digitální transformace představovat – porozumění těmto procesům a následné informování veřejnosti je proto nedílnou úlohou v rámci aktivit novinářů 21. století. Digitální znalosti a dovednosti jsou pro aktéry pohybující se v médiích o to důležitější, že mohou podpořit efektivní žurnalistickou praxi v digitálním prostředí na jedné straně a digitální bezpečnost pro novináře a reportéry na straně druhé.

Co konkrétně děláme

Ve dvouletém projektu usilujeme o podporu a aktivizaci občanské společnosti a mladých lidí ve Vietnamu cestou prosazování konceptu otevřeného vládnutí, prosazování práva na přístup k informacím a vzdělávání a výchovy k aktivnímu občanství. Naší dlouhodobější vizí je podpora spolupráce veřejné správy s občanským sektorem, otevírání veřejných dat a posilování prostoru pro výkon nezávislé a objektivní žurnalistiky.

Ve spolupráci s místními partnery vytváříme Příručku investigativního žurnalisty, která bude přizpůsobena politickému a společenskému kontextu v destinaci. Na základě tohoto materiálu, jehož ambicí bude přinést relevantní přehled práce za pomocí tzv. open source intelligence (OSINT) metod.

Koncept otevřeného vládnutí a související přínosy otevírání veřejných dat chceme dále přibližovat vietnamské odborné i laické veřejnosti – vedle novinářů se soustředíme také na akademickou obec, občanskou společnost, ale samozřejmě také veřejnoprávní sektor a podniky, kteří jsou nepostradatelnými stakeholdery v dané problematice. Našim cílem je oslovovat aktéry, kteří projeví zájem dále přispívat procesu otevírání dat ve Vietnamu. V rámci projektu plánujeme ve Vietnamu uspořádat konferenci zaměřenou na sdílení dobré praxe z České republiky společně se sérií diskusních setkání s relevantními aktéry otevřeného vládnutí z řad české veřejné správy.

Přenos zkušeností s otevíráním dat a posilování informovanosti o jeho prospěšnosti bude také hlavní náplní studijní cesty našich vietnamských partnerů do ČR, podobně jako naší plánované cesty, při které chceme uskutečnit přednášky na středních a vysokých školách ve Vietnamu.

Jaké máme výsledky

Donoři

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Projekt je realizován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu Transition.

Bojujte proti korupci s námi.