Minimální pravidla transparentnosti veřejných zakázek

Publikováno 04. 08. 2014

Proč se věnujeme tomuto projektu

Projekt realizovaný ve spolupráci Transparency International Česká republika a Transparency International Ukrajina navazoval na předchozí projekty v oblasti zvyšování transparentnosti veřejných zakázek prostřednictvím uplatňování jednotných standardů. Jeho cílem bylo rozšíření platformy implementace těchto standardů v jednotlivých městech a strukturovaný monitoring jejich využití. Projekt tak nejen posiloval udržitelnost výstupů, ale rozšiřoval jejich možnou implementaci.

Co konkrétně děláme

Projekt byl koncipován jako jednoletý s prioritním zaměřením na monitoring veřejných zakázek na úrovni měst a kladl si dva hlavní cíle:

  • Úspěšné zavedení Minimálních standardů transparentnosti veřejných zakázek (dále Minimální standardy)ve vybraných ukrajinských městech
  • Propagace Minimálních standardů s cílem jejich dalšího rozšíření

V rámci projektu byly organizován seminář pro pracovníky veřejné správy odpovědné za realizaci veřejných zakázek, studijní pobyt zástupců ukrajinských měst, která se přihlásila k plnění Minimálních standardů v České republice, mezinárodní konference, podepsání Memoranda o dodržování Minimálních standardů a monitoring jejich implementace

Jaké máme výsledky

Projekt, přes obtíže způsobené politickou situací na Ukrajině, splnil plánované cíle. Prohloubil zájem o problematiku čerpání veřejných prostředků na úrovni městských a obecních samospráv a ukázal přínos větší transparentnosti veřejných zakázek pro místní komunity. Umožnil pracovníkům odpovědným za veřejné zakázky získat konkrétní informace o principech a postupech, jež výrazně snižují korupční rizika v procesu veřejných zakázek formou Minimálních standardů transparentnosti veřejných zakázek.

Zájem vedení místních samospráv o zavedení Minimálních standardů dokládá nejen správnost zvolené metodiky, ale i aktuálnost problematiky čerpání veřejných prostředků v otevřeném a nekorupčním prostředí. Vysoká účast zástupců médií a odborné veřejnosti na semináři a konferenci je dalším dokladem toho, že zacílení projektu odpovídalo potřebám ukrajinské veřejnosti.

Donoři

Transition

Doba trvání: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

 

Bojujte proti korupci s námi.