"Může se opakovaný prodej obecního majetku uskutečnit bez zveřejnění nového záměru? Je limitována maximální délka zákonné lhůty, která musí proběhnout mezi zveřejněním záměru a prodejem obecního majetku?"

Publikováno 15. 04. 2015

Nedošlo-li k realizaci původního záměru prodat nemovitý majetek obce (například z důvodu podání žaloby, která byla úspěšná a v jejímž důsledku si obec a kupující museli vrátit svá plnění) a o prodeji totožné nemovitosti bylo pak v zastupitelstvu (tentokrát již bez vad) opět hlasováno, je otázkou, zdali se opakovaný prodej může uskutečnit bez zveřejnění nového záměru. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „zákon o obcích“), konkrétně § 39 odst. 1) nestanoví žádnou maximální dobu, která může uplynout mezi zveřejněním záměru a prodejem obecního majetku.

Stanovisko Ministerstva vnitra k této problematice uvádí, že:

„Zákon o obcích neupravuje v § 39 odst. 1 maximální dobu, která může uplynout od zveřejnění záměru do rozhodnutí příslušného orgán. Splnění podmínky zveřejněni záměru je proto nutné posuzovat individuálně a v každém konkrétním případě zkoumat, zda po celou dobu od zveřejnění záměru do rozhodnutí příslušného organu skutečně trvala vůle obce, projevena zveřejněním záměru, prodat danou nemovitost. To mj. znamená, že ve vztahu ke konkrétní nemovitosti a obci zamýšlenému právnímu úkonu nesmí dojit k podstatné změně podmínek, za nichž bylo o zveřejnění záměru rozhodnuto, ani k vyjádření nesouhlasu obce s původně zamýšleným právním úkonem.“

Ve výše uvedených souvislostech lze připustit použití původně zveřejněného záměru.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.