"Jsou nějaké limity volnosti obce prodat nemovitost v majetku obce?"

Publikováno 15. 04. 2015

Problematika nakládání s majetkem obce je upravena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „zákon obcích“). Zákon přitom stanovuje pouze obecné povinnosti pro nakládání s nemovitým majetkem. Konkrétně je obec povinna se svým majetkem nakládat především účelně a hospodárně, musí jej chránit před zničením a vymáhat škodu.

 

O samotném prodeji, resp. jeho důvodech, platí, že se jedná o politické a koncepční rozhodnutí samotné obce. V žádném právním předpise není stanoveno, co vše má obec vlastnit a co může prodat. O samotném prodeji pak rozhoduje svým usnesením zastupitelstvo obce, které má při tomto rozhodování poslední slovo. K  platnému usnesení zastupitelstva obce je pak třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce.  Došlo-li pak k tomu, že předkládané argumenty před hlasováním v zastupitelstvu obce byly nepřesné či politicky zabarvené, je tato skutečnost po právní stránce irelevantní (pokud ovšem nedošlo k tak intenzivnímu jednání, které by naplnilo skutkovou podstatu trestného činu podvodu).

 

Jiná je pak otázka, zda byl dodržen proces prodeje majetku obce. Při prodeji nemovitého majetku je především obec povinna uveřejnit záměr obce prodat svůj nemovitý majetek 15 dnů před rozhodnutím příslušného orgánu obce na úřední desce a je též dána povinnost schválení prodeje nadpoloviční většinou členů zastupitelstva obce.  Cena pak musí být v místě a čase obvyklá, případná odchylka musí být odůvodněna (§ 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

 

Pokud nebyla některá z náležitostí splněna, lze uvažovat o absolutní neplatnosti tohoto právního úkonu (převodu majetku na základě kupní smlouvy). O tom by však musel rozhodnout soud, přičemž legitimován k podání žaloby je pouze ten, kdo prokáže naléhavý právní zájem (prodávající, kupující, neúspěšný zájemce), nebo státní zástupce podle § 42 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

 

Závazný názor na prodej obecního majetku, který je způsobilý nahradit rozhodnutí zastupitelstva, pak můžou vyjádřit samotní občané obce v místním referendu. K otázce místního referenda blíže ZDE.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.