"Jaké jsou právní důsledky neplatnosti usnesení zastupitelstva obce o prodeji obecních pozemků v případě, že smlouva s kupujícím již byla uzavřena?"

Publikováno 15. 04. 2015

Nepřijetí platného usnesení zastupitelstva obce o prodeji předmětných pozemků má za následek, že na základě tohoto rozhodnutí zastupitelstva o prodeji předmětného pozemku uzavřená kupní smlouva je absolutně neplatná. Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) opakovaně judikoval, že usnesení zastupitelstva obce o majetkoprávním úkonu představuje materiálně právní podmínku pro vyjádření projevu vůle obce. Platí pak, že absolutní neplatnost nemůže zhojit ani následné usnesení zastupitelstva obce.

Důvod neplatnosti tedy nadále trvá a lze podat žalobu na určení vlastnictví k soudu, kterou však může podat pouze ten, kdo prokáže naléhavý právní zájem na určení, že smlouva o převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, kterou obec uzavřela s jiným zájemcem o koupi nemovitosti, je neplatná. Dle názoru Nejvyššího správního soudu je pak k tomuto podání žaloby aktivně legitimován neúspěšný účastník veřejné soutěže. V některých případech může být účastníkem řízení na určení, že smlouva o převodu nemovitosti ve vlastnictví obce je neplatná, též osoba, která chtěla být účastníkem soutěže, ale ze specifických důvodů se jím nestala.

Možnou cestou řešení této situace je též podání podnětu na státní zastupitelství. Dle § 42 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, může státní zástupce „podat návrh na zahájení občanského soudního řízení o neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy při jejím uzavírání nebyla respektována ustanovení omezující volnost jejich účastníků.“  Je však pouze na státním zastupitelství, zda na Váš podnět k zahájení řízení o neplatnost smlouvy o prodeji majetku toto řízení zahájí.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.