"Lze nějak právně postihnou uzavření nevýhodné smlouvy obce (tedy za cenu jinou než v místě a čase obvyklou) na pronájem nemovitého majetku?"

Publikováno 16. 04. 2015

Ustanovení §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „zákon o obcích“), stanoví, že „záměr obce pronajmout nemovitý majetek obec zveřejnění po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný.“ Obec je tedy povinna na své úřední desce, a to jak fyzické, tak elektronické – na webových stránkách, zveřejnit záměr pronajmout nemovitý majetek.

Dle ustanovení §39, odst. 2 zákona o obcích pak platí, že „při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna.

  • 39 odst. 2 zákona o obcích explicitně sice zmiňuje pouze úplatné „převody“ obecního majetku, je však nutné v souladu se zásadou účelného a hospodárného využívání obecního majetku tuto povinnost aplikovat i na právní vztahy, jejichž podstatnou je jiný úplatný právní vztah, např. vztah nájemní. Výjimečné situace, kdy obec úplatně převádí majetek za cenu nižší než v místě a čase obvyklou pak bude vyžadovat zdůvodnění této odchylky, která je zpravidla součástí usnesení orgánu obce, který tuto majetkovou dispozici schvaluje.

Cena nižší než v místě a čase obvyklá a nedostatečné zdůvodnění odchylky má za následek absolutní neplatnost souvisejícího právního úkonu. Tuto neplatnost má oprávnění namítat u soudu pouze omezený okruh osob. Zákon o státním zastupitelství ovšem dává takovou možnost i státnímu zastupitelství. Dle ustanovení §42 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, může státní zastupitelství podat návrh na zahájení občanského soudního řízení o neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy při jejím uzavírání nebyla respektována ustanovení omezující volnost jejich účastníků

Pronajala-li rada obce obecní pozemky za cenu nikoliv v místě a čase obvyklou a tuto cenovou odchylku nijak nezdůvodnila, vystavují se jednotliví členové rady obce riziku trestního stíhání z důvodu podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle §220 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, (dále jen „TZ“). Tohoto trestného činu se dopustí ten, „kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou“. Škodou nikoliv malou je potom podle §138, odst. 1 TZ škoda dosahující částky nejméně 25 000,- Kč.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.