Otevřený dopis zastupitelům města Karlovy Vary

Vydáno 08. 01. 2018

Vážené členky, vážení členové zastupitelstva města,

Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „TI“) je nevládní nezisková organizace sledující stav korupce v ČR. TI se rovněž snaží svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování, přičemž se zaměřuje na prosazování systémových změn v oblasti veřejné správy a legislativy. Mezi oblasti, kterým se v naší činnosti dlouhodobě intenzivně věnujeme, patří i konání místních referend.

Transparency International Česká republika | zdroj:TI

Místní referendum představuje jednu z forem přímé demokracie umožňující faktickou realizaci politického práva podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců zakotveného v Listině základních práv a svobod. Odráží zejména princip suverenity lidu, podle kterého je lid zdrojem veškeré státní moci, umožňuje rozhodování věcí veřejného zájmu a také právo občanů podílet se přímo na správě věcí veřejných. Místní referendum jako takové, ale i jeho iniciace a vlastní hlasování, představují zásadní způsob participace občanů na lokální politice a kontrole místní politické reprezentace.

Místí referendum vnímá TI též jako platformu pro komunikaci mezi občany a jimi zvolenými zástupci. Jako prostředek, jímž občané vyjadřují své názory a přání týkající se prostředí, ve kterém žijí a které jsou jimi zvolení zástupci povinni za zákonem stanovených podmínek respektovat. Na referendum je mnohdy zastupiteli obce nahlíženo negativně jako na prostředek omezující roli institucionalizované samosprávy. Je tomu však právě naopak, jedná se o projev samosprávy v tom základním smyslu slova, který může výrazně přispět ke spokojenému životu v obci.

V rámci činnosti právní poradny zaznamenala TI i blížící se konání referenda v Karlových Varech za obnovení historické Vřídelní kolonády. Zastupitelstvo se rozhodlo referendum nevyhlásit z důvodu domnívané nepřípustnosti. S tímto názorem se však neztotožnil Krajský soud v Plzni a referendum vyhlásil usnesením č. j.  57 A 101/2017-47 ze dne 27. listopadu 2017 na datum ve kterém se konají i volby prezidenta republiky, čili na 12. – 13. 1. 2018.

Dle ustálené soudní judikatury je potřeba organizaci referenda uzpůsobit tak, aby výsledky byly platné. Pod organizaci referenda spadá nejen vhodný termín, ale i vhodné uspořádání hlasovacích místností a to tak, aby bylo maximálnímu množství oprávněných osob umožněno, a aby bylo motivováno se hlasování zúčastnit. Nejvyšší správní soud se vyjádřil[1], že „přes rozdílné složení komisí pro místní referendum a pro volby a přes odlišná procedurální pravidla, jimiž se tyto komise řídí, je však vítané, aby hlasování v místním referendu a v komunálních volbách probíhalo v jedné místnosti, která bude za tímto účelem přiměřeně upravena“. Pokud není technicky možné provádět volby a hlasování v referendu v téže místnosti, je třeba zajistit místnosti co nejblíže sobě a bezproblémově dostupné.

K řádnému průběhu referenda je taktéž nutné, aby se zvolená politická reprezentace nesabotovala referendum neprávním prostředky (například se zdržela se vedení jednostranné kampaně, která předchází hlasování v referendu). Přestože toto bylo již v minulosti judikováno Nejvyšším správním soudem[2] a připomenuto i usnesením, kterým bylo vyhlášeno referendum v Karlových Varech[3], má TI pochybnosti, zda je tento princip zástupci města respektován, když ti se opakovaně do médií vyjadřují způsobem, který nelze označit za nestranný[4].

Ti vyzývá zastupitele aby postupovali v souladu s výše uvedenými principy a věří, že bude respektován smysl místního referenda spočívající v možnosti občanů vyjádřit politicky validně svůj názor, a že budou vytvořeny ideální podmínky (a to jak z hlediska technického zajištění, tak z hlediska možnosti vytvořit si co možná nejobjektivnější názor) odrážející smysl zákona, soudní judikaturu i poznatky dobré praxe.

 

S díky a pozdravem

JUDr. Sylvie Kloboučková

Právnička Transparency International ČR, o.p.s.

 

Adresát:

Zastupitelstvo města Karlovy Vary

Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

360 01

                

 

[1] Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. Ars 3/2014 – 41 ze dne 02.10.2014

[2] Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. Ars 1/2012 – 26 ze dne 29. 8. 2012

[3] Usnesení Krajského soudu v Plzni č. j.  57 A 101/2017-47 ze dne 27. listopadu 2017

[4] Viz např. https://mmkv.cz/sites/default/files/krl/krl_2018_01_web.pdf, https://vary.idnes.cz/otazky-odpovedi-referendum-vridelni-kolonada-karlovy-vary-p4z-/vary-zpravy.aspx?c=A171218_371282_vary-zpravy_slv


Štítky: Referenda

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.