Vyjádření TI k zákonu o zadávání veřejných zakázek, který dnes schválila Sněmovna a k tiskové konferenci TOP 09

Vydáno 09. 03. 2016

Transparency International dlouhodobě sleduje proces tvorby zákona o zadávání veřejných zakázek, přičemž monitorujeme jak možný přínos nového zákona, tak rizikové oblasti, které mohou hospodářskou soutěž ovlivnit negativně.

MMR - štít

Budova Ministerstva pro místní rozvoj | zdroj: TI

TI opakovaně na různých fórech upozorňovala zejména na následující otázky:

  • Kritizujeme zavedení poplatků za podněty podané k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. O tomto velmi problematickém pozměňovacím návrhu jsme informovali Ústavě-právní výbor a Výbor pro regionální správu a rozvoj Poslanecké sněmovny.
  • Kriticky jsme se vyjadřovali k návrhu na omezení možnosti využívat pro zadání zakázky některé komoditní burzy, které nakonec v novém zákoně, i díky iniciativě TI, přijato nebylo.
  • Vznášeli jsme připomínky k navýšení limitu pro vícepráce a omezení soutěže na některý typ právních služeb.
  • Požadovali jsme možnost přezkoumávání zakázek malého rozsahu ÚOHS z hlediska 3E.
  • Požadovali jsme rozkrývání konečných vlastníků uchazeče.

Uvedené požadavky jsme diskutovali na Poradním sboru ministryně Šlechtové k veřejným zakázkám a oslovili jsme příslušné výbory Poslanecké sněmovny, některá ministerstva nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Zároveň jsme kritizovali některé zakázky realizované prostřednictvím JŘBU, např. na MO či MD.

„Takzvaná transparentní novela zákona o zadávání veřejných zakázek přinesla řadu pozitivních změn, ale vyvolala i velmi silné kritické reakce. Nový zákon dává zadavatelům větší volnost, ale zároveň klade větší nároky na řízení a kontrolu. Jestli se nová filozofie osvědčí, ukáže až čas,“ dodává Radim Bureš, programový ředitel TI.

Považujeme za potřebné se vyjádřit k některým tvrzením, která na dnešní tiskové konferenci prezentovali zástupci TOP 09.

V prvé řadě byla uvedena nepravdivá informace, že zákon přináší zásadní změnu při stanovování limitu veřejných zakázek malého rozsahu. Konkrétně bylo řečeno, že se limity navyšují z 1 mil. Kč pro služby a dodávky na 2 mil. Kč a z 1 mil. Kč pro stavební práce na 6 mil. Kč. Zde je třeba uvést, že v současném zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jsou limity stanoveny v § 12 a veřejnými zakázkami malého rozsahu jsou takové zakázky na služby nebo dodávky, které nedosahují částky 2 mil. Kč a na stavební práce takové zakázky, které nedosahují hodnoty 6 mil. Kč. Jedná se tedy o nepravdivé tvrzení, neboť nový zákon o zadávání veřejných zakázek zachovává stávající hodnotu limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu.

V souvislosti s limity pro veřejné zakázky byla zmíněna i tzv. transparentní novela, která skutečně snižovala limity pro veřejné zakázky, a to tak, že u služeb a dodávek došlo na snížení na 1 mil. Kč a u stavebních prací na hodnotu 3 mil. Kč. Avšak není pravda, že by v době účinnosti stávajícího zákona byla hodnota pro veřejné zakázky na stavební práce stanovena na 1 mil. Kč, jak bylo dnes prezentováno. Taktéž je třeba uvést, že ke zvýšení limitů došlo již nabytím účinnosti zákonného opatření č. 341/2013 Sb., nikoli tedy návrhem nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Na tiskové konferenci bylo prezentováno, že za dobu činnosti této vlády byly v jednacím řízení bez uveřejnění realizovány zakázky za 55 miliard Kč. Je třeba upřesnit, že dle dostupné analýzy[1] je tato hodnota spojena s veřejnými zakázkami, ve kterých byla podána jediná nabídka, a to za rok 2015. Jedná se tedy jak o zakázky zadané v jednacím řízení bez uveřejnění, tak o zakázky, které byly zadávány prostřednictvím jiného druhu řízení, přesto v nich zadavatel obdržel jedinou nabídku. Informace sdělená na tiskové konferenci TOP 09 je opět zavádějící a nepravdivá, neboť se ve skutečnosti nejedná pouze o zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění.

Nepřesná je i informace týkající se možnosti realizovat vícepráce v hodnotě až 50 % hodnoty zakázky. Limit 50 % zakázky je stanoven pro dílčí vícepráce, nicméně v souvislosti s celou veřejnou zakázkou nesmí být překročena po započtení méněprací hodnota 30 % zakázky. A je třeba zdůraznit, že pro naplnění dikce zákona nepostačuje pouze vyhovění hodnotovým limitům, zároveň musí být splněny podmínky vzájemného vztahu a odůvodněnosti realizovaných víceprací.

Celé vyjádření naleznete ke stažení zde.

[1] Analýza

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.