Veřejná zakázka města Nejdku

Vydáno 15. 08. 2014

Reakce na nepravdivá vyjádření pana starosty Nejdku Vladimíra Bendy v článku Karlovarského deníku uveřejněném dne 30. 7. 2014.

V reakci na vyjádření pana starosty Vladimíra Bendy v článku Karlovarského deníku, který byl publikován pod názvem Odpad se Nejdku vrací jako Bumerang, bychom rádi poskytli následující vyjádření, které je založeno na detailním studiu a analýze relevantních dokumentů a právní úpravy (Ohrazujeme se tedy proti tomu, že, slovy pana starosty,: „…se do veřejné zakázky montuje každý, aniž by si zjistil všechny informace“).

  1.       Vyjádření pana starosty č. 1:

„Zastupitelstvo postupovalo správně, v souladu se zákonem o obcích, zadávací dokumentaci řádně odsouhlasili, a proto nic rušit nehodlám“.

Již v předchozím vyjádření jsme poskytli argumenty prokazující, že zadávací řízení je nestandardní, vykazuje prvky, které jsou skrytě diskriminační, a tyto argumenty jsme též podložili rozhodnutími Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který za shodná pochybení jiným subjektům udělil pokutu za správní delikt. Zadávací řízení, které vykazuje prvky omezující hospodářskou soutěž, nejen porušuje zákon o veřejných zakázkách, ale jako takové též bývá ve svém důsledku pro veřejný subjekt často nehospodárné.

Z právní úpravy vyplývá, že osoby, které jsou oprávněny jménem obce realizovat určité právní úkony, i osoby, které o realizaci těchto úkonů rozhodují, nesou plnou právní odpovědnost za správu obecního majetku.

Dle § 159 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pak platí:

(1)   Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

Jakou souladný s péčí řádného hospodáře pak lze chápat výkon vědomé rozhodovací činnosti na základě dostatečných informací, konaný v dobré víře ve prospěch právnické osoby.

Na základě vyjádření pana starosty pro článek v regionální rubrice iDNES ze dne 17. června 2014 lze dojít k závěru, že minimálně v případě osoby pana starosty nebylo rozhodováno na základě dostatečných informací. V tomto článku pan starosta Benda totiž uvádí:

„Jak se při přípravě zakázky dopělo k technickému vybavení, nevím. Jestli jsou podmínky diskriminující, to by měl posoudit odborník…“.

Pan starosta nejen jasně uvádí, že neměl představu o tom, zdali jsou odůvodněné požadavky na technické kvalifikační předpoklady, ale taktéž že nebyl schopen posoudit, zda jsou podmínky zadání nastaveny diskriminačně. Za této situace, panovaly-li pochybnosti o regulérnosti nastavení zadávacích podmínek, a nebyl-li pan starosta tyto aspekty schopen posoudit sám, měl být z jeho strany minimálně konzultován odborník. To se však, přes výzvu např. finančního výboru města Nejdek, v tomto případě nestalo.

V souvislosti s vyjádřením pana starosty Bendy v  Karlovarském deníku ze dne 30. 7. 2014, které může být též vnímáno jako vyjádření úmyslně zastírající reálný stav, lze navíc pochybovat o přítomnosti dobré víry ve prospěch právnické osoby, za kterou pan starosta jedná.

 

  1.       Vyjádření pana starosty č. 2:

„Když jsme dělali zadávací podmínky, třináct z patnácti zastupitelů byl pro. Pak si to jeden rozmyslel a zpunktoval opoziční vřavu a divadlo.“

Z usnesení zastupitelstva ze dne 13. června 2014 (21. zasedání zastupitelstva města Nejdek) jasně vyplývá, že odůvodnění významné veřejné zakázky “Komunální  a technické služby pro město Nejdek“ schválilo a pro návrh hlasovalo 8 zastupitelů, proti návrhu 7 zastupitelů. Vyjádření pana starosty o tom, že v nějakém dřívějším okamžiku, kdy pravděpodobně nebyly k dispozici ani kompletní zadávací podmínky v jejich konečné podobě, bylo 13 z 15 zastupitelů pro návrh, není příliš relevantní.

  1.       Vyjádření pana starosty č. 3:

„Tendr na úklid uzavřen na deset let s možností pětiletého prodlužování.“

V tomto případě zadávací dokumentace, která je zveřejněna na profilu zadavatele, mluví jasně a vyjádření pana starosty Bendy je zcela nepravdivé. Je-li důvodem tohoto vyjádření nedostatečná znalost pana starosty ohledně základních parametrů poptávaného smluvního vztahu, pak lze toho chápat jako další argument, že nebylo z jeho strany postupováno s řádnou péčí. Jsou zcela nepochybně poptávány dodávky komunálních služeb na celých 20 let. A z tohoto 20-ti letého trvání též vyplývá stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky a další parametry nastavení zadávacích podmínek. Veřejná zakázka dokonce stanovuje možnost tzv. opce, kdy zákon o veřejných zakázkách umožňuje si v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky vyhradit, že bude od stejného dodavatele, kterému zadavatel zadal původní veřejnou zakázku, odebírat další služby. V případě veřejné zakázky města Nejdku je stanovena hodnota opčního právo na dodatečných 80 mil. Na této skutečnosti nic nemění, že smlouva zakotvuje možnost (až) po 9 letech vypovědět smlouvu bez udání důvodu.

  1.       Vyjádření pana starosty č. 4:

„Původní smlouva vypršela, ale u nás je tradicí mít i desetileté smlouvy. Standard máme nastavený vysoko a nechceme jen tak nějaké firmičky, které by jen kvůli tomu vstoupily do byznysu.“

Spojování služeb svozu komunální odpadu, provozování sběrného dvora a zimního a letního úklidu silnic do jednoho zadávacího řízení a uzavírání smluvních vztahů na 10 či 20 let není praxí, která by byla v komunální politice běžná. Například veřejné zakázky na externí zajištění svozu opadů či naúklid komunikací se tradičně uzavírají na dobu jednoho roku, výjimečně pak na tři až čtyři léta.  I v případě, že obec trvala na uzavření delšího smluvního vztahu, je třeba zajistit, že v případě, že se změní situace na relevantním trhu, bude možné smlouvu rozvázat. V případě města Nejdku je toto možné až po uplynutí 9 leté lhůty.

Zajistit, aby se zadávacího řízení neúčastnily subjekty bez prokazatelných zkušeností s předmětem plnění, lze pomocí stanovení kvalifikačních předpokladů na prokázání referencí s obdobnými službami v minulosti a takovéto nastavení podmínek je možné, pokud souvisí s předmětem zakázky a nevede k podstatnému omezení hospodářské soutěže. Není však například důvodné, aby byla požadována dispozice s velmi konkretizovaným technickým vybavením na úklid silnic a svoz odpadu již v okamžiku podání nabídky, tedy v okamžiku, kdy uchazeč ještě nemá žádnou garanci toho, že bude vybrán k realizaci dané služby pro zadavatele.


Štítky: Transparentní veřejné zakázky

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.