Analýza soudních rozhodnutí vydaných v letech 2010 až 2012 ve věcech úplatkářských trestných činů

Na základě zadání Úřadu vlády České republiky tak TI v průběhu roku 2011 vypracovala Analýzu soudních rozhodnutí vydaných v letech 2007 až 2009 ve věcech úplatkářských trestných činů, na kterou současná analýza, zkoumající období od 1. ledna 2010 do 30. dubna 2012, tedy období po nabytí účinnosti nového trestního zákoníku, tematicky a částečně i obsahově navazuje. Předmětem obou analýz bylo vedle zhodnocení souladu vydaných rozhodnutí s obecně uznávanou teoretickou doktrínou, také vyhodnocení způsobu páchání úplatkářské trestné činnosti a zjištění obecné charakteristiky jejích pachatelů.

Po věcné stránce je analýza členěna na tři části. Obecná část je věnována změnám, ke kterým došlo v relevantních ustanoveních předmětné právní úpravy po 1. lednu roku 2010. Obsahuje dvě základní kapitoly zkoumající změnu hmotněprávní úpravy a změny, které přinesly jednotlivé novely relevantních ustanovení trestního řádu. Druhou částí je část zvláštní, obsahující samotnou analýzu poskytnutých rozhodnutí obecných soudů vydaných ve sledovaném období. V pěti kapitolách se soustředí na hlubší rozbor aplikace hmotněprávních pojmů a procesních institutů jak z hlediska dodržování základní teoretické doktríny, tak z hlediska četnosti a efektivnosti jejich užití. Poslední tři kapitoly zvláštní části jsou věnovány podrobnému rozboru zjištěných poznatků o způsobu páchání, charakteristice pachatelů, právnímu posouzení a sankcionování jednotlivých úplatkářských trestných činů. Poslední část analýzy stručně shrnuje zjištěné poznatky a obsahuje návrhy vhodných změn platné právní úpravy.  • Rok vydání: 2013
Stáhnout publikaci

Bojujte proti korupci s námi.