Evaluační soustředění TI

Vydáno 14. 06. 2018

S cílem zrekapitulovat a zhodnotit průběh a dosažení cílů v klíčových oblastech projektu Efektivnější Transparency International se uskutečnilo evaluační soustředění realizačního týmu. Ve dnech 22.–23. května jsme se v Mníšku pod Brdy spolu s hlavním expertem projektu P. Jasnou a HR koučkou M. Zaorálkovou zaměřili na evaluaci aktivit, výstupů a průběh jejich realizace.

TI ČR na výjezdním zasedání v Mníšku pod Brdy | zdroj: TI

První den nabitého programu jsme otevřeli blokem zaměřeným na zhodnocení nového pětiletého strategického plánu. Pojmy jako vize organizace, její strategie a hodnoty jsme posuzovali z pohledu jak globální sítě TI, tak lokálního působení a specifikovali jsme, které konkrétní body je vhodné v rámci české pobočky implementovat.

Diskusi rámovala myšlenka, že jednou z nejdůležitějších podmínek pro splnění dlouhodobých cílů organizace je zajištění odborného a organizačního zázemí. Hodnotili jsme jednotlivé kroky a výstupy vedoucí k fungování TI jako profesionálního týmu, k vyjasnění rolí, a především k personální stabilizaci. K tomu má přispět vytvořený kompetenční model odrážející požadované hodnoty a postoje, který bude využíván při náboru nových zaměstnanců a zároveň jako nástroj hodnocení a rozvoje.

 

Zpětná vazba

V prvním bloku jsme diskutovali využití nástrojů evaluace a průběh zpětné vazby v rámci naší každodenní činnosti a jejich navázání na klíčové kompetence. Jedním z nejvíce rezonujících témat byla realizace a hodnocení pilotní 360° zpětné vazby, dotazníkového šetření, kterého se ve spolupráci s M. Zaorálkovou zúčastnili klíčoví zaměstnanci.

Zazněly zkušenosti a připomínky jednotlivých účastníků k technickému i obsahovému nastavení dotazníku, např. jasnější vyjádření jednotlivých kompetencí, detailnější vysvětlení procesu zpracování dotazníku (s akcentem na zachování anonymity), zapojení více hodnotitelů a reálnější časový odhad potřebný k vyplnění dotazníku. Shoda panovala v názoru, že výstupy hodnocení byly mimořádně hodnotné a přínosné, a proto by bylo vhodné šetření pravidelně opakovat.

Jako další z vhodných nástrojů pro poskytování zpětné vazby a informační stopy o realizaci by mohl sloužit evaluační dotazník projektů. Kromě dopracování jeho formy a četnosti vyplňování je otázkou především míra jeho důležitosti z pohledu jednotlivých zaměstnanců.

 

Interní hodnocení

Jednali jsme také o periodickém hodnocení ze strany nadřízeného, o jeho významu, pravidelnosti a konkrétní podobě, aby co nejefektivněji přispělo k rozvoji hodnoceného zaměstnance. V rámci periodických hodnocení by bylo příhodné zohlednit výstupy 360° zpětné vazby, které mohou sloužit jako důležitý indikátor změny.

Dále se hovořilo o vytvoření individuálních vzdělávacích plánů, jejich možné podobě, implementaci a roli jejich garanta a ujasňovali jsme si, kterých zaměstnanců by se měly vzdělávací plány týkat.

Posledním tématem byl pracovní řád, jeho formální nastavení a aktualizace, ale především otázka jeho potřebnosti (zde jednoznačná shoda nepanuje).

Závěr – nejdůležitější dlouhodobé cíle organizace v oblasti HR:

  • implementace závěrů 360° zpětné vazby
  • vytvoření HR manuálu
  • stabilizace týmu
  • vytvoření individuálních vzdělávacích plánů a jejich implementace.

V další části programu jsme se zaměřili na ostatní strategické výstupy projektu a jejich hodnocení. Ujasňovali jsme si priority nejen z hlediska hodnotového rámce a strategických cílů organizace, ale i jejich rozsahu, struktury a implementace.

 

Strategie a partnerství

Z hlediska strategických cílů jsme podrobně rozebírali otázku, jak se stavět k aktuálním trendům z oblasti korupce, jak témata analyzovat a zároveň je veřejnosti interpretovat tak, abychom si zachovali roli konstruktivního kritika. Diskutovali jsme, má-li smysl angažovat pro takovou činnost speciálního zaměstnance – koordinátora a jakou by jeho výstupy měly mít podobu.

Zabývali jsme se také otázkou smysluplnosti systematického zachycování trendů a s ohledem na další působení organizace jsme hovořili mj. o možném politickém vývoji v ČR a případných dopadech jmenování nové vlády na činnost nevládních neziskových organizací. Cílem TI je zůstat ve středu dění a stále zastávat roli konstruktivního kritika, který v sobě spojuje odbornost i nadhled. Důležité je udržovat konzistentnost nezávislého přístupu a nestrannosti.

Ujasňovali jsme si vzájemné představy o podobě „chytrých“ koalic v rámci ČR a z hlediska globálního působení organizace. Shrnuli jsme smysl a přínos stávajících partnerství a definovali plány do budoucna s důrazem na budování takových koalic, které podpoří naše strategické pilíře.

 

Co se zákony?

Jednou z diskutovaných oblastí byla i poptávka veřejnosti po komentování legislativních otázek ze strany TI a stanovení pilířů této role. TI legislativu komentuje ad hoc, případné zintenzivnění našich komentářů je vítané, a to i např. formou blogů.

 

Roční plán

Druhý den evaluačního soustředění jsme řešili především roční plán – jeho jednotlivé části a implementaci. Rozebírali jsme koncepci personálního zajištění a míru odpovědnosti v souvislosti s jednotlivými úkoly – s fungováním a nastavením nové koncepce právní poradny, vzdělávacích aktivit, projektového managementu, komunikačních aktivit směrem dovnitř i ven, zavedení principů strategického plánování do běžného chodu organizace a zajištění hladkého provozu z hlediska administrativního zázemí.

Formulovali jsme cíle, plány a aktivity organizace pro druhou polovinu roku 2018. Jednotlivá oddělení prezentovala své dlouhodobé plány, zejména návrhy na komunikační kampaň v souvislosti s blížícím se datem 20. výročí založení TI, dále zachování vysokého standardu poskytování právních služeb i srozumitelnější komunikaci odborných témat směrem k veřejnosti.

V otázce implementace ročního plánu jsme probírali konkrétní procesy vedoucí k jeho realizaci a otázku garanta, do jehož kompetence bude roční plán spadat. Sbírali jsme zpětnou vazbu s cílem stanovit, jaká forma plánu by byla pro plnění strategických cílů organizace nejefektivnější  a zároveň nejméně administrativně náročná.

Na závěr evaluačního soustředění se všichni zaměstnanci TI shodli na tom, že forma výjezdního zasedání tvoří výjimečně efektivní nástroj k posílení činnosti organizace, který by se měl pravidelně využívat i po skončení projektu.


Projekty a kauzy: Efektivnější TI

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.