Dozvěděli jste se o spáchání trestného činu

Vydáno 26. 04. 2011

Trestný čin můžete oznámit na kterékoliv služebně Policie České republiky, případně na Státním zastupitelství. Všechny policejní orgány a státní zástupci jsou povinni přijímat oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Tzv. trestní oznámení můžete učinit písemně či osobně. V případě, že podáváte trestní oznámení osobně, sepíše s Vámi policista záznam. V tomto záznamu je zejména třeba uvést všechny důležité okolnosti spáchání trestného činu. Na základě ustanovení § 158 odst. 2 trestního řádu máte možnost požádat policejní orgán, aby Vás do jednoho měsíce od oznámení vyrozuměl o učiněných opatřeních.

Vzor trestního oznámení naleznete zde.

Jak poznáte, zda je jednání trestným činem?

Ne každé jednání, které je protiprávní, je nutně trestným činem. Trestným činem je pouze takový protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v trestním zákoně (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Zde je třeba podotknout, že se v trestním řízení uplatňuje tzv. zásada subsidiarity trestní represe, což znamená, že trestní odpovědnost pachatele lze uplatňovat jen v případech, kde nestačí uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Typicky půjde o odpovědnost za škodu či bezdůvodné obohacení podle občanského zákoníku.

Kdo bude prošetřovat trestní oznámení?

Podané trestní oznámení prošetřuje útvar policie příslušný podle místa, kde došlo ke spáchání trestného činu. Policie má povinnost učinit všechna potřebná šetření tak, aby bylo možno jednoznačně určit, zda byl trestný čin spáchán a kdo je pachatelem tohoto trestného činu. Pokud tyto skutečnosti nelze dostupnými prostředky prokázat, policie trestní oznámení tzv. odloží (§ 159a trestního řádu).

Proti usnesení policejního orgánu o odložení věci nemá oznamovatel možnost se bránit opravným prostředkem, kterým by v tomto případě byla stížnost. Právo podat stížnost má podle ustanovení § 142 odst. 1 trestního řádu pouze osoba, které se usnesení přímo dotýká (např. podezřelý nebo poškozený), nebo osoba, která k usnesení dala podnět svým návrhem, k němuž ji zákon opravňuje. Přesto máte možnost se obrátit na dozorujícího státního zástupce podnětem, ve kterém jej požádáte o výkon dozoru nad zachováváním zákonnosti při prošetřování oznámení policejním orgánem. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o podnět, nikoliv o opravný prostředek, je pouze na uvážení státního zástupce, zda nějaké kroky podnikne.

Vzor podnětu naleznete zde.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.