Proč je třeba schválit nový zákon o státním zastupitelství

Vydáno 29. 05. 2013

Transparency International vítá, že vláda dnes schválila nový zákon o státním zastupitelství. Vzniká tak reálná šance na získání efektivního nástroje pro vyšetřování závažné korupce.

 

Jsme si vědomi toho, že boj s korupcí nelze vést pouze represivními prostředky. Preferujeme takový stav správy veřejných věcí, který bude transparentní, bez střetů zájmů, kde bude fungovat kontrola a odpovědnost.

Odpovědná správa však nemůže fungovat bez vlády práva a efektivních nástrojů, jak ji prosadit.  Zákon o státním zastupitelství považujeme v tomto ohledu za velmi důležitý, a proto je žádoucí, aby návrh pocházející z dílny Ministerstva spravedlnosti byl co nejdříve schválen.   

Z hlediska fungování soustavy státního zastupitelství nový zákon posiluje prvky nezávislého postavení státních zástupců, osobní odpovědnosti  za výkon jejich funkce a omezuje možnosti politického zasahování do konkrétních kauz. Tyto záležitosti se v minulosti ukázaly jako značně problematické a vyvolaly diskuzi o potřebě systémových změn.

Za klíčové v návrhu zákona považujeme:

1)      Stanovení jasné personální politiky  

 2)      Vytvoření specializovaného útvaru zaměřeného na potírání korupce, tzv. Úřadu pro potírání korupce

 3)      Vymezení podmínek pro zasahování do konkrétní věci (pravidla pro udělování a odmítání pokynů)

Nejdůležitější změny představují právě změny personálního charakteru, jejichž jádrem je stanovení pravidel pro obsazování pozic vedoucích státních zástupců na předem dané funkční období a stanovení pravidel pro jejich odvolávání v průběhu funkčního období. Zejména v případě nejvyššího státního zástupce platí, že dosavadní způsob jeho odvolávání neposkytuje žádné záruky jeho nezávislého postavení, naopak může dostat nejvyššího státního zástupce pod silný politický tlak.

K úspěšnému odhalování sofistikované korupce je třeba specializace, nezávislé postavení specializovaného útvaru a úzké nastavení spolupráce dozorujícího státního zástupce s policií a dalšími odborníky. Kromě koncentrace vysokých expertních znalostí povede vytvoření specializovaného útvaru k přetržením nežádoucích místních vazeb, v jejichž důsledku dochází ke snahám o ovlivňování práce státních zástupců. 

Doposud je výkon řídících a kontrolních oprávnění nadřízených státních zástupců nejednoznačně a poměrně složitě upraven, což umožňuje netransparentní zásahy do projednávaných případů. Nové a transparentní vymezení podmínek pro zasahování do konkrétních věcí přinese jasné vymezení vztahů uvnitř soustavy státních zastupitelství tak, aby státní zástupci nesli vyšší odpovědnost za svá konkrétní rozhodnutí. 

Dnešním dnem zákon postoupil do dalšího legislativního procesu, navazující rozprava i hlasování bude vyžadovat od poslanců i senátorů velkou sebekázeň. Zákonodárci budou totiž hlasovat o posílení nezávislosti instituce, kterou mohou vnímat i jako ohrožení, ať už své nebo svých spolupracovníků. Z tohoto důvodu bude zajímavé sledovat, kdo a s jakými argumenty bude v rozpravě vystupovat. 

Jestliže zákonodárci nepodlehnou pokušení a zákon schválí, mají velkou šanci prokázat svou loajalitu České republice a ukázat, že nadřazují význam budování institucí právního státu nad význam stranických nebo osobních zájmů. 

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.