TI žádá po ÚOHS prověření zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Vydáno 18. 09. 2012

TI se zabývala veřejnou zakázkou Komplexní outsourcing ICT zadanou Krajskou zdravotní, a.s. Po prostudování zadávací dokumentace, jejích příloh a dalších podkladů se TI rozhodla podat podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k přezkoumání zakázky, neboť usoudila, že zadavatel postupoval v rozporu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Krajská zdravotní, a.s. je obchodní společností Ústeckého kraje, která vznikla transformací Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a nemocnicích v Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově. V rámci své působnosti zadala Krajská zdravotní a.s. veřejnou zakázku na komplexní outsourcing ICT na dobu 10 let s nejvyšší přípustnou cenovou hodnotou 330 000 000,- Kč za jeden rok správy a provozu ICT.

TI za hlavní nedostatek zadané veřejné zakázky považujeme způsob nastavení hodnotících kritérií v zadávací dokumentaci. Zadavatel stanovil dílčí subjektivní kritéria v rozporu se zákonnou zásadou transparentnosti. Kritéria jako kvalita předběžného plánu konsolidace nebo kvalita exit plánu jsou neurčitá a nejednoznačná. K tomu se vyslovil i Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 1 Afs 8/2011, v kterém mimo jiné judikoval: „Jednotlivá dílčí kritéria a jejich hodnocení musí být natolik konkrétní, přesné a jednoznačné, aby se každému z uchazečů dostalo informací téhož materiálního obsahu a aby bylo následně zřetelně přezkoumatelné, zda zadavatel hodnotil nabídky tak, jak předeslal v zadávacích podmínkách. Nemůže tedy obstát taková zadávací dokumentace, z níž požadavky na zpracování nabídky a následně hodnotící kritéria nejsou zcela srozumitelná a jednoznačná, tj. pokud objektivně připouštějí rozdílný výklad a vzniká tak interpretační nejistota.“

Na základě výše uvedeného TIC navrhuje, aby ÚOHS jako orgán dohledu nad zadáváním veřejných zakázek přezkoumal úkony zadavatele a v případě zjištění nedodržení postupu stanoveného pro zadání veřejné zakázky zrušil zadávací řízení podle § 118 odst. 1 ZVZ.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.