"Jak reagovat při korupční výzvě?"

Publikováno 28. 07. 2014

Transparency International Česká republika: "Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země."

Transparency International Česká republika: „Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.“ | zdroj: TI

Níže uvedené informace Vám mohou pomoci korupční výzvu rozpoznat a správně se rozhodnout, jak při korupční výzvě reagovat.

 

Co se rozumí korupční výzvou?

Nejčastěji jde o situaci, kdy po Vás bude úplatek požadován, ale můžete se dostat i do situace, kdy Vám bude úplatek nabízen. Každopádně úplatkem mohou být nejen peníze, ale jakákoli výhoda, která je neoprávněná. Jen pro ilustraci, definice úplatku podle platného trestního zákoníku je takováto:

Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. (§ 334 odst. 1 TZ)

Korupční výzva může být učiněna jasně a přímo ( ... dejte mi pět tisíc a do týdne máte stavební povolení…) nebo může z jednání druhé osoby pouze nepřímo vyplývat (…možná by s tím šlo něco udělat …, … snad se nějak domluvíme …, apod.).

Aby se jednalo o trestný čin, musí korupční výzva dále souviset s obstaráváním věci obecného zájmu nebo s podnikáním.

Obstaráváním věci obecného zájmu se podle ustáleného soudního rozumí obstarávání věcí, na jejichž řádném průběhu je celospolečenský zájem nebo zájem širokého okruhu osob. Jedná se především o výkon veřejné správy, soudnictví a podobně. Může se však například jednat i o některé případy ve zdravotnictví (např. přednostní „zařízení“ na operaci) ve školství (poskytnutí zákulisních informací o přijímacím řízení) nebo ve sportu (předem domluvené zápasy).

Podnikáním se pak zjednodušeně rozumí činnost prováděná samostatně za účelem zisku. Podnikáním je tedy činnost podnikatele — právnické osoby (např. s.r.o. nebo a.s.) nebo podnikatele fyzické osoby (živnostníka, lékárníka, auditora, advokáta apod.).

Korupční výzvu tedy poznáme podle toho, že v souvislosti s podnikáním nebo obstaráváním věci veřejného zájmu čelíme přímé nebo nepřímé žádosti o úplatek nebo nabídce úplatku.

 

Jak na korupční výzvu reagovat?

Na korupční výzvu lze zareagovat několika způsoby. V závislosti na konkrétní situaci je možné

(1) odložit konečné rozhodnutí, jak na výzvu reagovat, a získat tak čas na zvážení,

(2) výzvu odmítnout a věc dále řešit,

(3) výzvu odmítnout a věcí se dále nezabývat nebo

(4) výzvu přijmout a úplatek poskytnout respektive přijmout.

  1. V každém případě neuškodí, pokud na korupční výzvu reagujete opatrně a své rozhodnutí odložíte s tím, že si celou věc si musíte nejprve promyslet (…zítra se ozvu… , … zítra se zastavím …). V získaném čase můžete v klidu vyhodnotit celou situaci a pokud máte pochybnosti o tom, jak byste měli postupovat, můžete zavolat na protikorupční linku 199 nebo se přímo obrátit na policii. Zde se dozvíte, jak lze danou situaci hodnotit právně, a jaké máte možnosti dalšího postupu.
  2. Odborná rada v získaném čase Vám umožní korupční výzvu nejen odmítnout, ale také celou situaci následně řešit. Důvodem je především potřeba obstarat takové důkazy o korupční výzvě, které by obstály v soudním řízení. Těmito důkazy mohou být zejména zvukové nebo obrazové záznamy. Nejjistější je ovšem pořízení takového záznamu přímo ve spolupráci s policií.

Jsme si samozřejmě vědomi komplikací, které může přinést snaha potrestat žadatele o úplatek. Ať již se jedná o čas strávený na policii nebo u soudu, případně možné riziko, že pachatel nebude pro nedostatek důkazů potrestán. Právě proto provozuje TIC právní poradnu. Pokud se na nás obrátíte, nebudete ve Vašem úsilí osamoceni.

  1. Z pohledu TIC samozřejmě není žádoucí ani takové jednání, kdy úplatek sice neposkytnete, ale vše si necháte pro sebe. Takové chování je nežádoucí právě tím, že podporuje korupční prostředí ve společnosti. Vy sami sice můžete mít dobrý pocit, že jste v korupční výzvě odolali. Pro úspěšný boj s korupcí to ale nestačí.
    Důležité je si uvědomit, že k tomuto řešení korupční výzvy můžete nechtěně dospět i zbrklou reakcí, kdy nabídku sice odmítnete, ale nemáte k dispozici žádné důkazy o tom, že byla učiněna (situace „tvrzení proti tvrzení“). Z tohoto důvodu je vhodnější nejprve získat čas a odbornou radu (bod 1).
  2. Nejméně vhodným rozhodnutím je korupční výzvu přijmout. V takovém případě se zřejmě dopustíte spáchání trestného činu a jeho odhalení může vést k Vašemu potrestání.
    Zde je důležité vědět, že od 1. ledna 2010 již ve vztahu k úplatkářství neplatí, tzv. účinná lítost. Do 31. prosince 2009 jste totiž nemohli být potrestání v případě, kdy jste úplatek poskytli, ale bezodkladně jste jeho poskytnutí sami oznámili Policii ČR. V takovém případě trestnost Vašeho jednání (poskytnutí úplatku) zanikla a trestně stíhána byla pouze osoba, která úplatek přijala.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.