Ohlédnutí za konferencí „Co víme a nevíme o korupci“

Vydáno 30. 01. 2013

Korupce je považována za jeden z největších problémů současné české společnosti. Na tomto závěru se shodnou občané, experti a do jisté míry i politická reprezentace.

Pojem korupce je ale mimořádně vágní a zahrnuje mnoho odlišných jevů a aktivit. Úplatkem mohou být peníze (od stovek Kč až po stovky miliónů), věcné plnění, protislužby či poskytnuté společenské výhody. Zapojeny mohou být dvě osoby, ale také desítky osob. Různá je i složitost těchto aktivit – úplatek může být jednoduše předán, ale může se jednat i o složité toky peněz, a takové jednání nemusí být jednorázové, do korupce spadá i dlouhodobá organizovaná aktivita. Efektivnost boje s korupcí tato nevyhraněnost a bezbřehost výrazně snižuje a umožňuje neúmyslnou či cílenou orientaci boje s korupcí pouze na určitý její projev…

Výzkumy a analýzy korupce sice existují, ale jsou roztříštěné a málokdy jsou prezentovány na jednom místě.

Proto Transparency International spolu s Českou kriminologickou společností uspořádala v rámci projektu Studie národní integrity konferenci „Co víme a nevíme o korupci v České republice“ s podtitulem „Východiska protikorupční strategie“.

Konference se zúčastnilo na 70 účastníků. Mezi pozvanými byli členové České kriminologické společnosti, členové Meziresortní koordinační skupiny pro boj s korupcí, okruh spolupracovníků projektu Studie národní integrity, studenti a další odborníci.

Konferenci zahájil Radim Bureš za Transparency International a profesorka Helena Válková z Filozofické fakulty UK za Českou kriminologickou společnost. První panel s názvem „Co víme o korupci v České republice? Možnosti a limity empirických výzkumů“ představil dostupné a velmi různorodé výzkumy korupce z posledních let. Panel moderoval Miroslav Scheinost, ředitel Institutu pro kriminologii asociální prevence a předseda České kriminologické společnosti.

Michael L. Smith ze Sociologického ústavu AVČR v prezentaci nazvané „Systémová korupce vyžaduje systémové řešení“ představil výzkumy týkající se především vysoké korupce, tzv. „state capture“, tedy netransparentních vztahů mezi státem a firmami. Tématy výzkumů byl např. lobbing, veřejné zakázky, ale především financování politických stran a problémy spojené s přijímáním darů, kontrolou stranických financí a nedostatečnou transparentností.

Martin Cejp z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci prezentoval výzkum „Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného“ a upozornil na nutnost zaměření výzkumu na obě strany korupčního jednání. Martin Mravec, výkonný ředitel GfK (v jeho nepřítomnosti prezentoval Radim Bureš) v příspěvku „Korupční klima v České republice“ shrnul hlavní poznatky z opakovaných výzkumů GfK (již od roku 1998) věnujících se korupčnímu klimatu mezi obyvateli a Jiří Buriánek, vedoucí katedry sociologie FF UK ve svém příspěvku „Korupce: Panika, klima, životní styl?“ představil několik dalších českých i evropských výzkumů a hovořil mimo jiné o obavách občanů z toho vyplývajících, jejich postojích a důvěře v policii a soudy.

Druhý panel s názvem „Strategické směry protikorupční politiky v ČR“ byl zaměřen na strategické záměry vyplývající z dostupných poznatků (a výzkumů). Panel moderoval David Ondráčka, MA, který také konferenci uzavřel.

V panelu vystoupil Tomáš Kafka, ředitel divize vyšetřování podvodů firmy Ernst & Young, jehož prezentace „Korupce v soukromém sektoru“, byla velmi zajímavým a nepříliš často prezentovaným pohledem na korupci v soukromém sektoru a názory na její řešení.

Jako další strategický směr protikorupční politiky byly identifikovány politické strany. Magdaléna Klimešová z Ekologického právního servisu shrnula hlavní problémy v příspěvku „Financování politických stran v ČR“. Eliška Waldová ze Sociologického ústavu AVČR pokračovala v tématu a představila „Postřehy z analýzy výročních finančních zpráv politických stran se zastoupením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR za léta 2006 – 2011“, které vyplynuly ze zrealizované digitalizace příjmů, výdajů a darů politických stran a upozornila na výrazné nesrovnalosti.

Martin Fadrný z Ekologického právního servisu představil další problematický okruh, a to „Korupční rizika při správě státních a obecních firem“ a výzkum, který odhalil, že v České republice není většina doporučení OECD v této oblasti dodržována. Radim Bureš z Transparency International v příspěvku „Veřejná správa jako korupční problém“ upozornil na hlavní korupční rizika ve veřejné sféře, a to stále velmi problematický způsob zadávání veřejných zakázek a problém s výběrem a vysokou fluktuací úředníků. O odhalování, stíhání a vyšetřování korupce dále hovořil Stanislav Mečl z Nejvyššího státního zastupitelství.

Obecně byla konference velmi pozitivně hodnocena a vzhledem k množství konfrontovaných výzkumů a z nich vyplývajících poznatků představila další krok ve snaze postihnout korupci v celé své šíři a umožnit s ní tak efektivnější boj.

Prezentace ke stažení:

Panel 1: „Co víme o korupci v České republice? Možnosti a limity empirických výzkumů“

Michael L. Smith (Sociologický ústav AV ČR ) – „Systémová korupce vyžaduje systémové řešení

Martin Cejp ( Institut pro kriminologii a sociální prevenci) – „Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného

Martin Mravec (GfK ) – „Korupční klima v České republice

Jiří Buriánek (FF UK) – „Korupce: Panika, klima, životní styl?“

Tomáš Kafka (Ernst & Young) – „Korupce v soukromém sektoru

Panel 2: „Strategické směry protikorupční politiky v ČR“

Magdaléna Klimešová (Ekologický právní servis) – „Financování politických stran v ČR

Eliška Waldová  (Sociologický ústav AV ČR ) – Postřehy z analýzy výročních finančních zpráv politických stran se zastoupením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR za léta 2006 – 2011

Martin Fadrný (Ekologický právní servis) – „Korupční rizika při správě státních a obecních firem

Radim Bureš (Transparency International ČR) – „Veřejná správa jako korupční problém

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.