Nakupování hlasů v Krupce

Vydáno 22. 07. 2011

V souvislosti s konáním podzimních komunálních voleb roku 2010 byly na řadě míst České republiky zaznamenány případy obcházení zákona, které měly vliv na výsledky voleb do některých obecních zastupitelstev. Jednalo se jednak o nejrůznější formy tzv. nakupování hlasů a dále o ovlivňování výsledků voleb umělým navyšováním počtu voličů v některých obcích České republiky v době těsně předcházející konání voleb.

V průběhu předvolební kampaně i po skončení voleb v říjnu 2010 se na TIC obrátilo několik občanů se žádostmi o radu, jakým způsobem by bylo možné popsané protiprávní jednání řešit. Mezi stěžovateli byla rovněž skupina volebních kandidátů z města Krupka, která podala návrh ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem na prohlášení neplatnosti voleb, hlasování nebo volby kandidáta do voleb zastupitelstva města Krupka, krátce po zveřejnění výsledků voleb. TIC poskytla této skupině právní poradenství a sepsala doplnění návrhu, který byl následně podán na soud.

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením zrušil hlasování ve třech okrscích města Krupky, ve kterých byla prokázána volební agitace v den voleb (organizované svážení voličů do volebních místností). Současně ale soud v usnesení připustil za zákonné pojetí voleb obchodně-tržním způsobem, tedy vyplácení peněz za hlasování určitým způsobem. V současné době existují omezené právní nástroje, jak výše uvedené nežádoucí jevy potírat, judikatura v této oblasti je dosti roztříštěná, důkazem toho může být usnesení Krajského soudu v Ostravě, který pár dní na to vydal usnesení ve věci zrušení voleb v Českém Těšíně, ve kterém toto pojetí voleb ostře odmítl. Důvodem, proč TIC nabídla skupině volebních kandidátů z Krupky zastoupení advokátem před Ústavním soudem, byla skutečnost, že stejně jako stěžovatelé TIC nesouhlasila s názorem Krajského soudu v Ústí nad Labem, že nakupování volebních hlasů není porušením zákona a byla přesvědčena o tom, že je důležité, aby se celou věcí zabývala právě tato autoritativní instituce. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 8. 11. 2010 zde.

Ústavního soud nejprve odložil usnesení o konání opakovaných voleb a dne 25. 1. 2011 vydal průlomový nález, ve kterém označil nakupování hlasů voličů za jednání v přímém rozporu s principy demokratického státu. TIC přivítala toto rozhodnutí, protože se domnívá, že zásadním způsobem přispěje ke kultivaci vedení volební kampaně a průběhu voleb samotných. Nález Ústavního soudu z 25. 1. 2011 zde, usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze 17. 3. 2011 zde.

TIC je spokojena s názorem Ústavního soudu týkajícím se nakupování s hlasy, protože tento názor budou muset respektovat při svém rozhodování všechny soudy v České republice. V následujícím období se nicméně ukázalo, že ani rozhodnutí této instituce nezabrání v nakupování volebních hlasů. To ostatně potvrdily i praktiky během opakovaného hlasování v Krupce počátkem května tohoto roku, v důsledku čehož bylo hlasování ve městě soudem opětovně zrušeno (usnesení KS v Ústí nad Labem ze dne 8. 6. 2011 zde), ale i opakování hlasování v první polovině září roku 2011.

Zástupci TIC pozorovali obě kola hlasování, přičemž během zářijového kola se nám podařilo získat nahrávku, na které jeden z nákupčích hlasů popisuje, jakým způsobem bylo kupčení s hlasy uskutečňováno tentokrát. Nahrávka byla následně použita jako důkazní materiál přiložený k dalšímu návrhu dvou kandidátů volebního uskupení Zdravá krupka na zrušení hlasování. Vzhledem k tomu, že muž, který na nahrávce vystupoval jako nákupčí hlasů, následně celou záležitost před policií popřel a jinými zásadními důkazy navrhovatelé nedisponovali, soud návrh usnesením zamítl. (Usnesení KS v Ústí nad Labem ze dne 10. 10. 2011 ke stažení zde.) Toto rozhodnutí mimo jiné uvádí: „Soud konstatuje, že i přes vyžádání si podkladů z iniciativy soudu od Policie ČR, nebyly soudu předloženy žádné důkazy, které by jednoznačným způsobem prokazovaly opětovné nakupování hlasů voličů při daném hlasování ve volbách do zastupitelstva Města Krupka. Soud konstatuje, že nemůže absolutním způsobem vyloučit, že k takovému zavrženíhodnému jednání nedošlo, ovšem současně dle jeho názoru nebylo dostatečným způsobem prokázáno, že k tomuto nakupování hlasů při předmětném hlasování skutečně došlo a v jakém rozsahu. Ze strany navrhovatelů zůstala tato skutečnost na úrovni tvrzení, jehož pravdivost soudu nebyla doložena relevantními důkazy.“

Z uvedeného je zřejmé, že bez razantnějšího nasazení policie ve věci uplácení voličů není šance dosáhnout vyvození osobní odpovědnosti za takovéto protiprávní jednání. TIC je toho názoru, že ani doplnění skutkové podstaty § 351 trestního zákoníku maření přípravy a průběhu voleb a referenda, kterou začátkem října 2011 schválil senát PČR, nebude mít kýžený efekt v situaci, kdy policie nenasadí veškeré možné prostředky ke zjištění páchané trestné činnosti.[1]V případě Krupky se totiž ukázalo, že svědci kupčení s hlasy nejsou ochotni vypovídat z důvodu obav o své zdraví a bezpečnost. Získání důkazů, které by potvrdily obchodování s voličskými hlasy je v takovém případě velmi obtížné, a to rovněž z toho důvodu, že během dvou kol hlasování, které byly zrušeny, se nákupčí hlasu dokázali poučit z chyb, kvůli kterým došlo ke zrušení a opakování hlasování v celém městě. TIC bude proto nadále prosazovat systémové změny, které by měly zamezit tomu, aby osoby dopouštějící se podobného jednání měly napříště přístup do samosprávných orgánů. Stanovisko TIC k věcnému návrhu volebního zákoníku zde. Výzva ke změnám volebního a trestního zákoníku zde.


 


 

[1] TIC se domnívá, že kupčení s hlasy bylo možno již před schválením novely trestního zákoníku podřadit pod trestné činy úplatkářství a rovněž v tomto smyslu podala v červenci tohoto roku trestní oznámení. Více na Uplácení voličů a maření voleb v Krupce.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.