Eva Kotlánová

členka Dozorčí rady TI

Je absolventkou Fakulty ekonomické VŠB-TUO, obor Národní hospodářství. Ve své vědeckovýzkumné činnosti se zabývá tématem korupce, jejím vlivem na dlouhodobý ekonomický růst a další ekonomické veličiny. V současné době působí na katedře ekonomie Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

Bojujte proti korupci s námi.