Justice

Vydáno 27. 05. 2011

TIC je jednou z nemnoha organizací občanské společnosti, které se zabývají situací v české justici. Je mimo vší pochybnost, že nezávislá a výkonná justice je základním stavebním kamenem úspěšné protikorupční politiky a proto je nutné tomuto tématu věnovat pozornost.

Pilotní fáze projektu Justice byla zaměřena na zmapování hlavních problémů v této oblasti. Další kroky tohoto projektu jsou určovány potřebou podpořit veřejnou diskusi o stavu výkonu spravedlnosti a nabídnout pro takovouto diskusi přijatelnou platformu, na které by se mohli setkat zákonodárci s odbornou a občanskou veřejností.

Hlavní programová východiska TIC pro oblast justice

Oblasti justice se TIC věnuje od roku 2004, kdy proběhly tzv. kulaté stoly k Justici. Dále pak TIC organizovala v letech 2007 a 2008 dvě velké konference s tímto tématem. Jedna byla věnována slovenské zkušenosti se speciálními orgány, druhá se týkala transparentního a důvěryhodného výkonu spravedlnosti. Projekt Justice na tyto zkušenosti navazuje.

Cílem pilotní fáze tohoto projektu, která proběhla v roce 2010, byla formulace základních strategických cílů a vytvoření určitého odborného zázemí a sítě spolupracujících kontaktů. Výsledkem této fáze je publikace Česká justice – otázka správy a nezávislosti, z níž vyplynulo, že jedním z nejdůležitějších současných problémů je ochrana nezávislosti justice jak na úrovni státního zastupitelství, tak i na úrovni soudnictví, neboť hrozba politického tlaku stále trvá. Proto je naší dlouhodobou strategií koncepční, systémová reforma justice, na jejímž konci bude stát skutečně nezávislá, důvěryhodná, justice oproštěna od mocenskopolitických zájmů. V rámci sledování této problematiky jsme dospěli k závěru, že dosavadní stav, kdy exekutiva ovládá rozhodující procesy uvnitř justice, je v dlouhodobém horizontu neudržitelný, neboť moc soudní nemá v rukou nástroje k ovlivňování vlastních záležitostí, i když sama nese odpovědnost za fungování soudnictví.

V další fázi projektu za již zmíněným účelem podpory široké veřejné debaty o stavu výkonu spravedlnosti TIC vytváří platformu odborných diskuzí nad zpracovanými konkrétními podobami justiční reformy. Žádné reformní kroky totiž nebudou stabilní a obecně přijímané bez širší shody napříč politickým spektrem a odbornou veřejností.

Na jaře 2011 se konal odborný seminář k justiční problematice konaný na půdě Parlamentu ČR pod záštitou Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny.  Obsahem semináře byla diskuze zástupců z řad soudců a státních zástupců s poslanci a senátory, kteří o problematiku justice mají zájem. Opět se ukázalo, že většina z našich zákonodárců vnímá justici, resp. soudnictví jako součást rezortu ministerstva spravedlnosti a ne jako rovnocenného partnera ostatních státních mocí – zákonodárné a zejména moci výkonné.  Tento způsob myšlení odráží skutečnost, že chybí politická vůle směřující k vytvoření reprezentativního justičního orgánu. Smyslem tohoto semináře tedy bylo argumentačně přesvědčit alespoň část zákonodárců o nutnosti reformních kroků. Zmapovali jsme si situaci z hlediska toho, co je politické průchodné a co a z jakých důvodů není.

Na podzim 2011 se budou konat další dvě zásadní akce. Proběhne justiční fórum, reprezentativní setkání zástupců justice (soudnictví a státního zastupitelství), zákonodárců a zástupců ministerstva, které by mělo odpovědět na otázku, jakého konkrétního pokroku bylo dosaženo v reformě justice a jak tento vývoj hodnotí odborná veřejnost. Na něj bude bezprostředně navazovat expertní kulatý stůl – seminář s mezinárodní účastí, kam zveme zástupce států, kteří mají zkušenost se samosprávnými orgány a specializací v justici (Slovensko, Německo, Nizozemí, Španělsko, Chorvatsko, Rumunsko).

Koordinátoři projektu:

Stanislav Beránek, projektový vedoucí TIC, beranek@transparency.cz

Mgr.et Mgr. Radka Pavlišová, právnička TIC, pavlisova@transparency.cz

Projekt Justice probíhá v letech 2010 – 2011 a je financován Nadací Open Society Fund Praha.

Open Society Fund Praha          

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.