Jaký je dopad reforem na každodenní život?

Vydáno 07. 05. 2015

V rámci projektu Společně proti korupci, který je realizován s podporou Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky, proběhlo ve dnech 23. – 25. dubna 2015 první pracovní jednání obou projektových partnerů. Za Transparency International Česká republika se jej zúčastnili Radim Bureš, vedoucí projektu a Ivana Dufková, koordinátor projektu.

Srbsko - vlajka

Vlajka Srbské republiky | zdroj: Wikipedie

Pracovní jednání bylo zahájeno setkáním s představitelem zastupitelského úřadu České republiky v Srbsku p. Jiřím Kyrianem. Zástupci Transparency International Česká republika jej informovali o výstupech projektu Justice proti korupci, který oba partneři realizovali v rámci Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky v roce 2014 a předali jeho výstupy – publikaci „Jak bojovat s korupcí – aktuální problémy a témata práce represivních protikorupčních orgánů v kontextu integrace do EU“ v srbském a anglickém jazyce.

Další diskuse se plně zaměřila na současný projekt a jeho realizaci, ale i celkovou situaci ve státní a veřejné správě v Srbsku. V této oblasti je vidět zřetelný pokrok, ale jeho dopad na každodenní život občanů je zatím nedostatečný. Nezaměstnanost je stále na vysoké úrovni, i když nová pravidla ulehčují možnost soukromého podnikání. Vyřízení žádostí na první pokus je ovšem spíše výjimkou, obvykle ji úředníci opakovaně vrací. I doba soudních řízení zůstává nepřiměřeně dlouhá.

Představitel Zastupitelského úřadu podtrhl důležitost toho, že spolupráce obou partnerských organizací zaměřená na zkvalitnění práce orgánů činných v trestním řízení a soudnictví při odhalování a stíhání korupce pokračuje. Je velmi dobře, že existuje navazující projekt, který se opírá o nevládní sektor, který má v Srbsku vysoký kredit a je lídrem v diskusích o aktuálních problémech. Ocenil také práci Transparency Serbia jako uznávané organizace v otázkách boje proti korupci.

Na setkání na zastupitelském úřadu navázalo pracovní jednání obou projektových partnerů. Za Transparency Serbia se jej zúčastnili Namanja Nenadic, právní expert projektu a Bojana Medenica, koordinátor projektu. Cílem jednání bylo prodiskutovat navrhovanou metodologii pro zpracování Doporučení pro další vzdělávání policistů, státních zástupců a soudců“ v oblasti vyšetřování a stíhání případů korupce. Byly navrženy dva přístupy k vytvoření srovnávací studie: cestou typově podobných odhalených případů krupce a srovnání postupů vyšetřování a soudní praxe či cestou přímé identifikace současných nástrojů využívaných orgány činnými v trestním řízení. Byly podrobně projednány silné i slabé stránky obou přístupů s tím, že konečné rozhodnutí bude vycházet z konzultací s odborníky z praxe v obou zemích. Srovnávací studii doplní přehled současného obsahu vzdělávacích programů pro cílové skupiny v oblasti korupce.

Dalším bodem jednání byla příprava studijního pobytu pro soudce, státní zástupce a policisty v České republice. Který bude zahrnovat i mezinárodní seminář na Justiční akademii v Kroměříži.Srbská strana vyjádřila přání seznámit se také s prací společných týmů (policie, celní správa apod.) při vyšetřování závažných korupčních kauz. Vytváření takových týmů je součástí nové strategie boje proti korupci a získání praktických zkušeností by významně přispěl k jejímu naplnění.

 

Projekt je realizován z prostředků Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Transition Promotion Program - Logo

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.