Implementace Právního protikorupčního poradenského střediska v Gruzii

Vydáno 11. 04. 2011

Cílem projektu, který byl realizován v roce 2009,bylo dosáhnout – prostřednictvím poskytování bezplatné právní pomoci gruzínské veřejnosti – zvýšení jejího právního povědomí o možnostech řešení případů korupčního jednání a o způsobech veřejné kontroly výkonu veřejné moci, a zprostředkovaně pak působit na výkon pravomoci volených představitelů státní správy a samosprávy tak, aby byli občané skutečně zapojováni do řešení věcí veřejných, aby byly nastaveny transparentní postupy při rozhodování záležitostí obecného zájmu a mohlo být postupně dosaženo žádoucího fungování modelu „good governance“ v Gruzii.

Tohoto záměru lze dosáhnout prostřednictvím posílení odborné kapacity gruzínské pobočky Transparency International (dále jen „TI“) a přenesení osvědčeného modelu „Právního protikorupčního poradenského střediska“ se zřetelem ke specifickým poměrům v Gruzii.

Model „Právního protikorupčního poradenského střediska“ je specifickým produktem sítě nevládních neziskových organizací Transparency International. K datu zpracování žádosti funguje ve více než 20 zemích světa (mj. Slovensko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Rumunsko, Albánie, Ázerbájdžán, Thajsko, Guatemala atd.), přičemž v dalších přibližně 20 zemích světa se zřízení tohoto střediska připravuje na konci roku 2008 či v roce 2009. Důvodem řízené expanze tohoto projektu je právě jeho praktická funkčnost a měřitelné pozitivní výsledky.V České republice středisko funguje od roku 2005.

V Gruzii zahájilo Právní protikorupční poradenské středisko svoji činnost na přelomu let 2008/2009. Projekt proto pomáhá nastavit mechanismy, které přispějí k efektivitě jeho činnosti.

Projekt si dále klade za specifický cíl přispět k následujícímu:

* Vytvoření udržitelné odborné kapacity TIG v oblasti poskytování právního poradenství osobám dotčeným korupčním jednáním představitelů veřejné moci, v oblasti veřejné kontroly veřejné moci, v oblasti účasti občanů na rozhodování a při správě věcí veřejných;
* Zvýšení právního vědomí gruzínské veřejnosti ve shora uvedených oblastech, aktivizaceobčanské společnosti na místní úrovni k výkonu reálné veřejné kontroly;
* Dosažení rozhodovací praxe orgánů veřejné moci a soudů v Gruzii, která bude respektovat účast veřejnosti na správě věcí veřejných, bude vykazovat průhlednost a předvídatelnost, a přispěje k naplnění požadavku právní jistoty;
* Informovanost o předmětných tématech v gruzínských médiícha dosažení toho, že místní média budou využívat odborných kapacit TIG v rámci informování o případech korupčního jednání či případech netransparentního rozhodování.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce ČR.

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.