Hnanice u Znojma

Publikováno: 22. května 2012

In 2007 the mayor of the municipality of Hnanice signed a contract on sale of property without the municipal council’s consent. Possibly irregular relations between the town leadership and the new owner led TIC to recommend to the local relevant state prosecutor that it file a suit to annul the contract’s validity.

The district state prosecutor in Znojmo and subsequently the regional state prosecutor in Brno stated that they found no public interest justifying the filing of a suit to annual the validity of the contract concluded between the municipality of Hnanice and the new property owner. In response, TIC requested the supreme state prosecutor to examine the district state prosecutor’s handling of the issue. The supreme state prosecutor deemed TIC’s motion as justified.

Based on the supreme state prosecutor’s findings, the district state prosecutor in Znojmo filed a motion to annual the contract’s validity on 14 December, 2010. In spring 2011, however, the municipality of Hnanice concluded a consensual decision stating that the buyer had not acquired ownership rights, rendering the municipality of Hnanice the owner once again, and the filing of the motion thus became pointless.

But the municipality of Hnanice again demonstrated its intention to sell the properties and following initial discrepancies, the second sale went through in compliance with the law and there was no further need for TIC involvement. The municipal council approved both the intent to sell and the actual sale itself. The only potential buyer was the original party, meaning that there was no question of the town leadership trying to show favour to any single party.

Hnanice u Znojma

Publikováno: 28. dubna 2011

Starosta obce Hnanice podepsal v roce 2007 bez souhlasu zastupitelstva obce smlouvu o prodeji nemovitosti. Možné nadstandardní vztahy mezi vedením obce a nabyvatelem vedly TIC k tomu, že navrhla místně příslušnému státnímu zastupitelství (ke stažení zde), aby podalo žalobu na určení neplatnosti předmětné smlouvy.

Okresní státní zastupitelství ve Znojmě a následně i Krajské státní zastupitelství v Brně konstatovalo, že neshledávají veřejný zájem pro podání žaloby na určení neplatnosti smlouvy uzavřené mezi obcí Hnanice a nabyvatelem pozemků. TIC se proto obrátila na Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ), aby přezkoumalo vyřízení Okresního státního zastupitelství. NSZ shledalo podnět TIC důvodným (sdělení NSZ ke stažení zde).

Na základě zjištění NSZ podalo 14. prosince 2010 Okresní státní zastupitelství ve Znojmě žalobu na určení neplatnosti předmětné smlouvy. Na jaře roku 2011 však uzavřela obec Hnanice s kupcem nemovitostí souhlasné prohlášení, jehož předmětem bylo konstatování, že vlastnické právo kupci nevzniklo. Obec Hnanice se tedy stala opět vlastníkem a podání žaloby se stalo bezpředmětným.

Obec Hnanice však opět projevila vůli nemovitosti prodat a po počátečních nesrovnalostech se ukázalo, že tentokrát proběhlo vše v souladu se zákonem a další zásah TIC nebyl potřeba. Zastupitelstvo obce totiž tentokrát schválilo jak záměr, tak samotný prodej. Zájemce o koupi se přihlásil pouze jeden, a to původní subjekt, takže ani v tomto ohledu již nelze mít za to, že by se představitelé obce snažily někoho zvýhodnit.

Hnanice u Znojma

Publikováno: 26. dubna 2011

Starosta obce Hnanice podepsal v roce 2007 bez souhlasu zastupitelstva obce smlouvu o prodeji nemovitosti. Možné nadstandardní vztahy mezi vedením obce a nabyvatelem vedly TIC k tomu, že navrhla místně příslušnému státnímu zastupitelství (ke stažení zde), aby podalo žalobu na určení neplatnosti předmětné smlouvy.

Okresní státní zastupitelství ve Znojmě a následně i Krajské státní zastupitelství v Brně konstatovalo, že neshledávají veřejný zájem pro podání žaloby na určení neplatnosti smlouvy uzavřené mezi obcí Hnanice a nabyvatelem pozemků. TIC se proto obrátila na Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ), aby přezkoumalo vyřízení Okresního státního zastupitelství. NSZ shledalo podnět TIC důvodným (sdělení NSZ ke stažení zde).

Na základě zjištění NSZ podalo 14. prosince 2010 Okresní státní zastupitelství ve Znojmě žalobu na určení neplatnosti předmětné smlouvy. Na jaře roku 2011 však uzavřela obec Hnanice s kupcem nemovitostí souhlasné prohlášení, jehož předmětem bylo konstatování, že vlastnické právo kupci nevzniklo. Obec Hnanice se tedy stala opět vlastníkem a podání žaloby se stalo bezpředmětným.

Obec Hnanice však opět projevila vůli nemovitosti prodat a po počátečních nesrovnalostech se ukázalo, že tentokrát proběhlo vše v souladu se zákonem a další zásah TIC nebyl potřeba. Zastupitelstvo obce totiž tentokrát schválilo jak záměr, tak samotný prodej. Zájemce o koupi se přihlásil pouze jeden, a to původní subjekt, takže ani v tomto ohledu již nelze mít za to, že by se představitelé obce snažily někoho zvýhodnit.