Finanční kontrola se v ČR moc nenosí

Vydáno 12. 02. 2014

Před třemi lety se právní poradna TI začala zabývat veřejnou zakázkou na demolici tělocvičny v Unhošti. Jednalo se o zakázku malého rozsahu, kde výběr dodavatele proběhl jaksi neformálně a zjednodušeně. Rozhodli jsme se ji zde popsat, protože velmi dobře ukazuje slabiny právních předpisů a jejich výkladu orgány činnými v trestním řízení při vyšetřování předražení veřejných zakázek, které je v České republice často skloňováno.

Právní poradna TI se od roku 2011 zabývá veřejnou zakázkou na demolici tělocvičny v Unhošti, malém městě asi 30 km od Prahy v okrese Kladno. Přibližně o tři roky dříve se vedení města rozhodlo postavit novou sportovní halu. K tomu však bylo potřeba zajistit nejen realizaci nové stavby, ale nejprve uvolnit vhodné místo odstraněním původní tělocvičny. Město tedy přistoupilo k zadání zakázky na stavební práce. Nutno podotknout, že se jednalo o zakázku malého rozsahu (do 6 mil. Kč bez DPH) a že výběr dodavatele neprobíhal v běžném zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ale v jakémsi neformálním zjednodušeném procesu.

Okolnosti zakázky

Město Unhošť si jako zadavatel veřejné zakázky nechalo zpracovat dokumenty důležité pro samotné zadání zakázky, tzn. projekt, zadávací dokumentaci či výkaz výměr a stanovilo, že se jedná o zakázku malého rozsahu, jejímž zhotovitelem se stane uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou. S výzvou k podání nabídky posléze oslovilo pět potenciálních zájemců a obdrželo nabídky, které se pohybovaly mezi 6,2 a 7,1 mil. Kč s DPH. Město pak skutečně vybralo stavební společnost, která nabídla za demolici tělocvičny nejnižší cenu, v únoru roku 2009 s ní uzavřelo smlouvu a v průběhu několika následujících měsíců došlo skutečně k provedení stavebních prací a uhrazení sjednané částky.

Námitky opozice

Na jaře 2010 prověřil veřejnou zakázku kontrolní výbor města a dospěl k několika nesrovnalostem (předražení, chyby v zadávací dokumentaci). Jelikož nebyly tyto námitky ze strany zastupitelstva projednány, rozhodlo se několik opozičních zastupitelů jít cestou zpracování znaleckého posudky na cenu provedených stavebních prací. Tento posudek stanovil, že hodnota realizované demolice se může pohybovat mezi 1,5 – 1,6 mil. Kč s DPH. Dále však trval pasivní přístup zastupitelstva města k jakýmkoliv faktům, která zpochybňovala postup města jakožto zadavatele a upozorňovala na možné nesrovnalosti a potenciální škodu.

Aktivity právní poradny

V této složité situaci se pan Karel Kopp, jeden z opozičních zastupitelů, obrátil v prosinci 2010 na Právní poradnu TI s žádostí o  posouzení kauzy z trestněprávního hlediska. Od začátku upozorňoval, že veřejná zakázka sice zřejmě proběhla v souladu se zákonem, ovšem věc je nutné vnímat v širším kontextu  zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, který stanoví pravidla pro efektivní, účelný a hospodárný výkon veřejné správy. Tento zákon mělo město resp. odpovědné osoby soustavně porušovat a způsobit tím škodu minimálně v popsaném případě bourání tělocvičny.

Právní poradna zahájila své aktivity shromažďováním podkladů pomocí několika žádostí o informace směřovaných městu Unhošť a konzultací ohledně zákona o finanční kontrole s Ministerstvem financí. S městem Unhošť nastal několik měsíců trvající spor o informace resp. výši finanční úhrady. Právní poradna souběžně shromažďovala i materiály od klienta v podobě zmíněného znaleckého posudku, fotodokumentace a dalších listin.

Po více než roce přípravných prací, analyzování kauzy z různých úhlů a spolupráce s klientem se rozhodla Právní poradna TI v květnu 2012 podat trestní oznámení na bývalého starostu města Unhošť, který je dle zákona zodpovědný za náležitý průběh finanční kontroly a za nastavení vnitřních kontrolních mechanismů.

Širší dopad lokálního problému

Přestože samotný případ se týká pouze jednoho města a relativně nezajímavé veřejné zakázky, lze na něm velmi názorně ukázat, jaké nedostatky má nakládání s veřejnými prostředky v České republice. Veřejná zakázka, jak již bylo řečeno, netrpí žádnými zásadními procesními vadami, které by ji činily netransparentní nebo diskriminační. Stěžejní záležitostí se ovšem Právní poradně TI zdá být postup již v přípravné fázi veřejné zakázky, ve které si má zadavatel hodnověrným způsobem ověřit, v jakých cenových relacích se může investice pohybovat a zabránit tak zbytečným výdajům z veřejných rozpočtů. V tomto případě však zadávací dokumentace ani další dokumenty neobsahovaly žádné bližší cenové určení položek a neproběhlo ani jiné předběžné ohodnocení poptávaných stavebních prací. Zvláště při zohlednění konkrétního faktu, že znalecký posudek následně určil cenu poptávaného plnění na 1 502 166 Kč vč. DPH, se zdá zřejmé, že při naplnění procesů finanční kontroly by nikdy nedošlo k tak výrazné disproporci. Zjednodušeně řečeno je možno tvrdit, že město Unhošť by přijalo jakoukoliv nejnižší cenovou nabídku v rámci veřejné zakázky, aniž by zkoumalo, zda za vynaložené peníze dostává odpovídající protiplnění.

K zabránění takovýmto neodůvodněným výdajům má sloužit právě zákon o finanční kontrole a na jeho základě vydané vnitřní předpisy každého orgánu veřejné správy. Město Unhošť vydalo vnitřní směrnici k provádění finanční kontroly až v roce 2011. A i když tvrdilo, že byla vydána již dříve, bývalý tajemník městského úřadu při podání vysvětlení Policii ČR potvrdil názor klienta právní poradny i její samostatná zjištění.

Konec vyšetřování a začátek systémových změn

Vyšetřování trestného činu bývalého starosty za porušení povinnosti při správě cizího majetku bylo na podzim 2013 Policií ČR odloženo. Právní poradna TI neuspěla ani s podnětem k výkonu dozoru adresovaným státnímu zastupitelství. Trestní rovina věci je tedy uzavřena s tím, že se nejedná o trestný čin a ani samotné předražení veřejné zakázky spojené s nenastavením vnitřního mechanismu kontroly hospodárnosti není postižitelné trestním právem.

Tato konkrétní kauza však ukázala slabiny právních předpisů a jejich výkladu orgány činnými v trestním řízení při vyšetřování specifického fenoménu předražení veřejných zakázek, které je v České republice velmi často skloňované. Za situace kdy zákon o veřejných zakázkách má primárně zajistit spíše konkurenci, musí být nastaven jiný účinný nástroj, který zaručí hospodárnost při nakládání s veřejnými financemi. Právní poradna TI bude nyní usilovat o lepší využívání stávající legislativy, propojení finanční kontroly s trestním právem a komunikaci s odborníky v dané oblasti o možnostech jejího uplatnění v praxi.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.