ČSN šitá na míru?

Vydáno 27. 06. 2013

Transparency International /TI/ již delší dobu sleduje problematiku tvorby Českých technických norem (ČSN), přičemž zjistila, že do přípravy těchto norem mohou zasahovat různé vlivy, které ne vždy mají jako prioritu pouze odborné hledisko.

Na ČSN bývá často odkazováno v právních předpisech a ty se tak stávají závaznými pro každého, na koho se daný předpis v určité situaci vztahuje. TI se zabývá především otázkou, zda se při vytváření ČSN nepromítají do procesu i výsledné podoby norem soukromé zájmy některých subjektů na úkor odbornosti a zájmu veřejného, kterým může v tomto případě být např. snaha o technickou kvalitu a bezpečnost výrobků, staveb a jiných produktů.

TI podrobně zkoumala především ČSN v oblasti stavebnictví resp. ochrany proti požárům, což je oblast, ve které se případné upřednostňování soukromých zájmů nad veřejným může projevit nejen nerovným nastavením pravidel, potenciálními ztrátami veřejných rozpočtů a majetkovým prospěchem vybraných subjektů, ale i daleko vážnějšími následky na životech a zdraví občanů.

První indicie obdržela TI v rámci činnosti právní poradny před více než dvěma roky. Plynulo z nich, že se připravuje změna normy, která stanoví pravidla pro hodnocení konstrukcí z hlediska jejich přispívání ke zvyšování intenzity požáru. K nejbezpečnější kategorii výrobků (tzv. DP1) měla být přiřazena nová kategorie „ekvivalentu DP1“. Pokud by chtěl výrobce získat tuto klasifikaci pro své produkty, musel by absolvovat speciální zkoušku podle pravidel stanovených v soukromém předpisu ZP 30 (zde) společnosti Pavus, a.s. Navíc by se tato zkouška vztahovala i na materiály již odzkoušené a splňující nejpřísnější požadavky. Tento ekvivalent by pak byl v určitých situacích považován za rovnocenný kategorii DP1. O vlivu na požární bezpečnost staveb lze jistě vést odborné debaty, to však není předmětem zájmu TI.

Vnitřní firemní předpisy jako základ normy

Skutečnost, která upoutala pozornost TI, byla ta, že v podstatě vnitřní předpis obchodní společnosti se stává měřítkem pro přiznání či nepřiznání státem zaručované klasifikace určitému výrobku. Zkoušky podle zmíněného předpisu navíc byly nákladné a jejich provádění byla (minimálně na začátku) schopna zajistit jen společnost Pavus, a.s. Objevila se i připomínka, že tento předpis by mohl znamenat překážku ve volném pohybu zboží na evropském trhu (jinde se obdobné zkoušky provádějí podle evropských technických norem).

TI se obrátila dopisem na Ministerstvo průmyslu a obchodu a byla ujištěna, že proces normalizace je nastaven správně a nehrozí žádná rizika z hlediska promítnutí soukromých zájmů do norem (zde).

Co na to hasiči ?

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, jako státní orgán mající v gesci požární bezpečnost, nejdříve změnu odmítalo (zde), ale později s ní souhlasilo (zde). Později se též ukázalo, že GŘ HZS je iniciátorem změny.

Ve stejné době však již někteří výrobci prováděli testy podle ZP 30, aniž byla vlastní norma a zkušební předpis schváleny.

Změna normy pak přibližně v polovině roku 2012 proběhla v předpokládaném znění (se začleněním předpisu ZP 30), přestože se k ní část odborné veřejnosti stavěla záporně (odkaz na článek AVMI). Norma následně nabyla účinnosti a stala se závaznou.

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru na jaře 2013 nakonec uznalo nestandardní postup v normotvorbě a souhlasilo s odstraněním sporného bodu. V současné době tak probíhá další změna, která má stav vrátit zpět.

Normy jako zdroj příjmů

Shrnuto tedy, v mezidobí téměř rok platila norma, která zvýhodňovala některé subjekty na trhu, byla v rozporu s účelem a posláním technických norem (začlenění soukromého zkušebního předpisu) a mohla vést k dalším právním a i faktickým následkům (rozpor s právem EU, snížení požární bezpečnosti staveb). Z toho vyplývá, že oblast technické normotvorby, ač většině lidí dosti vzdálená, si zaslouží zvýšenou kontrolu veřejnosti a TI bude téma nadále sledovat.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.