TZ – výzva k politické diskusi nad nastavením čerpání EU fondů

Vydáno 23. 06. 2011

TIC vyzývá politickou reprezentaci k otevřené politické diskusi nad nastavením čerpání EU fondů v příštím finančním období. Město Tábor nadále utápí v Jordánu 113 miliónů Kč. TIC dále vyzývá k legislativním změnám a zabránění kupování hlasů v komunálních volbách.

EU fondy a kauza Jordán

TIC vyzývá vládu i opozici k veřejné politické diskusi nad podobou a prioritami evropských fondů pro příští finanční období. Před minulým finančním obdobím byla diskuse velmi nedostatečná a po zkušenostech s čerpáním a kontrolou je to nutné změnit. Ve veřejném zájmu je definovat priority, výrazně posílit kontrolu a zásadně snížit počet operačních programů (z dnešních 24). TIC varuje před pokračováním přístupu vyčerpat evropské dotace za každou cenu, bez ohledu na předražování, zvýhodňování některých dodavatelů nebo smysluplnost projektů. Bude například Česká republika schopna ufinancovat v budoucnu projekty např. v oblasti e-government, poradenská střediska nebo velké technologické parky, které jsou od začátku značně předimenzovány? TIC také doporučuje vést důslednou diskusi zejména nad Regionálními operačními programy (ROPy) z hlediska jejich kontroly a omezení vazeb krajských reprezentací na místní podnikatele.

Databáze projektů podpořených z evropských fondů v rámci operačních programů dnes čítá cca 30.000 položek s průměrnou výší podpory kolem 11 milionů korun. V následujícím období TIC zaměří svou watchdogovou aktivitu na projekty podpořené v rámci regionálních operačních programů. TIC se zaměří na případy možných střetů zájmů, kdy příjemce je nějak spojen s osobou odpovědnou za rozhodování o přidělování evropských dotací. Dále bychom se chtěli soustředit na analýzu osobních a obchodních vazeb u projektů, která nám přijdou zjevně nesmyslné nebo předražené.

Jeden z příkladů takového projektu z EU fondů je táborský Jordán. TIC 14. 6. 2011 podala podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) kvůli nestandardnímu postupu při výběru uchazeče v nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce při obnově rybníka Jordán v Táboře. Důvodem k tomu byla skutečnost, že při výběru nejvhodnějšího uchazeče došlo k nezákonnému postupu, v důsledku čehož byla vyřazena nabídka o 113 miliónů korun nižší než nabídka vítězná. Dle názoru TIC tato veřejná zakázka jeví znaky nejen nestandardního a nezákonného postupu během řízení o výběru nejvýhodnější nabídky, ale také vypovídá o nehospodárném nakládání s veřejnými prostředky představiteli města Tábor. Dotace z Evropské unie, které by se při obnově rybníka ušetřili, by totiž šlo bezpochyby využít na financování jiných projektů. TIC proto současně vyzvala starostu města Jiřího Fišera, aby do vyřešení věci ze strany ÚOHS nepodepisoval smlouvu s vítězným uchazečem.

Volební machinace v komunálních volbách

V souvislosti s praktikami doprovázejícími opakované hlasování v Krupce a ve světle nálezů Ústavního soudu ve věci přehlašování se k trvalému pobytu krátce před konáním voleb v Hřensku a Karlově Studánce TIC vyzývá vládu k legislativním změnám, které by eliminovaly výskyt korupčních praktik ovlivňujících obsazení zastupitelských sborů.

Opakované hlasování ve volbách do zastupitelstva města Krupka začátkem května 2011 prokázalo potřebu speciální trestněprávní úpravy, podle které by bylo možno bez jakýchkoli pochybností trestně postihnout osobu, která se dopustila uplácení voličů v úmyslu ovlivnit výsledek voleb a referend. Nejschůdnější je doplnit skutkovou podstatu § 351 trestního zákoníku, který upravuje trestný čin maření přípravy a průběhu voleb a referenda, a to o odstavec postihující poskytnutí nebo nabízení finanční podpory či jiného majetkového prospěchu v souvislosti s výkonem volebního práva a v rozporu s nezávislým vyjádřením vůle voliče. Existence tohoto trestného činu bude do značné míry působit preventivně a policie bude moci efektivněji zasáhnout. Dále by volební zákon měl stanovit, že odsouzení za trestný čin maření přípravy a průběhu voleb a referenda je překážkou pro výkon pasivního volebního práva, a to nejméně po dobu pěti let.

TIC dále navrhuje upravit podmínky pro výkon aktivního volebního práva v obecních volbách. Zákon by měl totiž napříště více odrážet princip územní samosprávy v tom smyslu, že by o složení zastupitelstev obcí mohli rozhodovat pouze občané obce, kteří mají k místu hlášení trvalého pobytu vybudován dlouhodobější vztah. TIC tedy navrhuje, aby právo volit do zastupitelstva obce měl občan obce, který je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu po dobu nejméně 90 dnů. Předešlo by se tak neblahému jevu, ke kterému docházelo v době krátce předcházející konání komunálních voleb v roce 2010, kdy v některých obcích byli účelově přihlašováni lidé k trvalému pobytu, aby pak měli možnost svým hlasováním v místě ovlivnit složení zastupitelstva.

Watchdogové aktivity TIC

Projekt Watchdog je projektem zaměřeným na investigaci, monitorování a analýzu korupce ve veřejné správě. Jedná se o nový prvek v práci TIC, které se věnuje systematicky něco málo přes rok, zkušenosti z něj stále vyhodnocujeme. Důvodem pro toto rozhodnutí je snaha reagovat na neustálý příval kauz a skandálů, ze kterých není vyvozována žádná zodpovědnost. Tyto informace nejsou podrobovány komplexnější analýze, existuje pouze medializace bez důsledků v podobě demisí, vyšetřování, trestů a jiných relevantních reakcí. Projekt byl podpořen Nadací Open Society Fund Praha.

Informace k poradenství TIC u tendrů Lesů ČR

TIC zveřejňuje dosavadní informace ke své  poradenské činnosti s Ministerstvem zemědělství nad hospodařením a zakázkami Lesů ČR. Zde jsou výsledky tendru 2011, zde analýza rizika zrát v lesním hospodářství vypracovaná TIC a zde přehled podaných žádostí o účast v tendru 2012+ s označením majetkově propojených firem (revidovaná verze).

Celou tiskovou zprávu najdete zde.

 Poděkování Nadaci Open Society Fund Praha


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.