Projekty

Posilování protikorupční odolnosti obranného průmyslu

Pomáháme českým zbrojním firmám zabránit korupci. Zlepšujeme jejich etické kodexy, školíme jejich zaměstnance a snižujeme riziko podplácení u veřejných akvizic. Zároveň společně s britskou pobočkou TI hodnotíme firmy pro celosvětový řebříček.

Video-seriál o podobách demokracie v zemích Visegrádské čtyřky – SVISS

Občanská společnost v Polsku, Maďarsku, České republice a na Slovensku, stejně jako v minulosti, i dnes řeší velmi podobné problémy a je vystavena podobným tlakům. V našem novém video-seriálu chceme zmapovat podobnosti a rozdíly aktuální situace svobody slova, korupce v politice a společnosti, situace občanských aktivit a obrany demokracie v zemích Visegrádu. Budeme točit o korupci ve sportu, o svobodném přístupu k informacím ve věku post-truth publicistiky, o whistleblowingu a vnímání korupce ve společnosti. Vždy se pokusíme přinést postřehy ze všech čtyř států k danému tématu.

Střet zájmů jako riziko podvodu

Na rozdíl od podvodu nemusí střet zájmů nutně znamenat protiprávní jednání jednotlivce či organizace, ale může být indikátorem, předzvěstí nebo výsledkem korupce. Může ovlivnit jak průběh zadání veřejné zakázky, tak její plnění, případně obě fáze. Střet zájmů je obtížně detekovatelný a faktická vynutitelnost dodržování pravidel či případný postih jsou minimální.

Monitorování předvolební kampaně v Kosovu 2017

Monitorování předvolebních kampaní a otevřenosti politiků vůči voličům, se TI věnuje už od roku 2013 a vytvořila si za tu dobu efektivní neinvazivní metodické postupy. Nyní se chceme o své dovednosti podělit a nechat se inspirovat od kolegů, kteří se monitoringu věnují v Kosovu.

Enhancing Beneficial Ownership Transparency

V současné době probíhá implementace 4. evropské směrnice proti praní špinavých peněz do legislativy jednotlivých členských států včetně České republiky. Tato směrnice mj. zavádí povinnost členských států zavést evidenci skutečných vlastníků společností.

Efektivnější TI

Zvýšené povědomí veřejnosti o práci nevládních organizací a vyšší zájem o informace i aktivní podíl na práci občanské společnosti přesouvá otázky kvality řízení a služeb na přední místo zájmu všech nevládních neziskových organizací. Jednotlivé případy neúspěšných projektů zvýšily očekávání veřejnosti na jejich transparentní a odpovědnou činnost.

Lepší řízení rizik podvodů ve fondech EU

Implementace projektů financovaných z fondů EU projektů byla v minulosti v České republice ovlivněna počtem nesrovnalostí a podezřením na podvod nebo podvody skutečnými. S novým programovacím obdobím tak přichází požadavek na zavedení nových nástrojů pro předcházení podvodům.

Pakty integrity

Pakt integrity (PI) vytvořila Transparency International (TI) jako nástroj pomáhající bojovat s korupcí ve veřejných zakázkách. Jde o proces, který do veřejných zakázek zahrnuje i nezávislou občanskou kontrolu, přináší větší transparentnost celého procesu výběru a realizace veřejné zakázky a možnost dohledu nad celým smluvním procesem ze strany zúčastněných stran i veřejnosti.

EZOZ – Edukace zadavatelů v oblasti zdravotnictví

Podle dat z Centra pro investigativní žurnalistiku v Bosně a Hercegovině proudilo v posledních 4 letech v souvislosti s veřejnými zakázkami nejvíce financí do oblasti energetiky a zdravotnictví. Za léky, zdravotnické vybavení a materiály bylo utraceno v přepočtu přes 500.000 EUR, přičemž velká část smluv byla uzavřena s firmami, které vlastní (či spoluvlastní) místní politici.

Offshore 1.0 a 2.0 – Anonymní ráje ve veřejných zakázkách

Daňové ráje lze považovat za jeden z vedlejších efektů globalizace. Boření jednotlivých hranic přímo nabádá ke směřování kapitálu do destinací, které jsou ekonomicky výhodnější pro jejich zhodnocení. K ekonomické efektivitě se přidala i zvýšená míra anonymizace konečných vlastníků a z daňových rájů se vytvořil elegantní nástroj pro zakrytí finančních toků, které by jinak vyvolávaly rozruch na poli finančních institucí po celém světě. Tato publikace si klade za cíl přiblížit anonymní ráje ve veřejných zakázkách v České republice.

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce

Ačkoliv statistiky hovoří jasně o menším než 20% podílu žen na korupčních trestných činech v ČR, nikdo je doposud blíže nezkoumal. Zároveň se stále nedaří prosadit větší podíl žen v politických a jiných rozhodovacích funkcích. V centru pozornosti projektu „Neúplatné ženy? Genderové dimenze korupce“ se ocitá korupce a její podoby z pohledu genderu.

Rok místních referend

Prostřednictvím projektu ROK MÍSTNÍCH REFEREND chce TI předat široké veřejnosti soubor praktických znalostí a dovedností spojených s pořádáním místních referend. Zároveň chce občany seznámit s potencionálními riziky a překážkami, které mohou pořádání referend provázet. Jak se s nimi vypořádat a jak v praxi tento důležitý nástroj přímé demokracie efektivně využít bude prezentováno formou workshopů a prostřednictvím chystané příručky pro občany „Kuchařka místních referend“. To vše za pomoci výsledků komplexní analýzy vycházející z podrobného zmapování již konaných místních referend na území ČR v roce 2014.

Zobrazit více

Zobrazeno 1 - 12 článek z celkových 30