Přístup k informacím

Právo na svobodný přístup k informacím je zaručeno již samotnou Listinou základních práv a svobod, a to ustanovením čl. 17 odst. 1, 2, 4 a 5, přičemž za účelem provedení tohoto práva byl přijat zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Právo na informace představuje možnost každé osoby, ať už fyzické či právnické, požadovat informace od určitých veřejnoprávních subjektů a tomu odpovídající povinnost tzv. povinných subjektů tyto informace poskytnout, a to zejména pokud jde o informace vztahující se k jejich činnosti a působnosti. Povinnost poskytnout informace se ale nevztahuje na zákonem výslovně uvedené informace, např. utajované informace, obchodní tajemství, informace, které jsou předmětem práva autorského či informace o probíhajícím trestním řízení.

Informace se žadateli poskytují na základě žádosti či zveřejněním. Za předpokladu, že žádost splňuje všechny zákonné požadavky, má povinný subjekt povinnost poskytnout informace nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti, přičemž tato zákonná lhůta začíná běžet den následující po dni přijetí žádosti. Zákon dává povinným subjektům možnost prodloužit ze závažných důvodů tuto lhůtu, nejvýše o 10 dnů. Zákon o svobodném přístupu k informacím zároveň připouští, aby se povinný subjekt domáhal od žadatele úhrady nákladů, které musel v souvislosti s poskytnutím informací účelně vynaložit.

Zákon o svobodném přístupu k informacím poskytuje žadateli nástroje, které zaručují jeho ochranu při výkonu práva na informace. Jedná se o tzv. opravné prostředky, kterými jsou stížnost a odvolání. Pokud žadatel vyčerpá opravné prostředky, které mu poskytuje zákon o svobodném přístupu k informacím, může podat správní žalobu ke správnímu soudu.

Stížnost

Zákon přiznává žadateli právo podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, pokud:

  1. je poskytnutá informace neúplná
  2. žadatel nesouhlasí s výší požadované úhrady
  3. povinný subjekt na žádost vůbec nereagoval

Stížnost se podává u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení povinného subjektu nebo ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro poskytnutí požadované informace. Po doručení stížnost ji musí povinný subjekt postoupit nadřízenému orgánu, který o ní rozhodne. Nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena:

  1. potvrdí postup povinného subjektu
  2. povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě rozhodl
  3. usnesením věc převezme a sám rozhodne

Odvolání

Za předpokladu, že povinný subjekt vydá rozhodnutí, ve kterém žádost odmítá, ať už částečně nebo v celém rozsahu, a požadované informace neposkytne, má žadatel právo podat odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu do 15 dnů ode dne oznámení zamítavého rozhodnutí. Povinný orgán předloží odvolání nadřízenému orgánu do 15 dnů ode dne jeho doručení. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.

Úhrada nákladů při poskytnutí informací

Povinný subjekt je oprávněn žádat pouze úhradu tzv. administrativních nákladů, tzn. úhradu, která odpovídá nákladům spojeným s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

Výjimečně může povinný subjekt žádat úhradu v souvislosti s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací. Pro tyto účely musí mít každý povinný subjekt sazebník, ve kterém stanoví výši poplatků za jednotlivé úkony a použité prostředky.

Žádost o úhradu jakýchkoliv nákladů musí povinný subjekt oznámit písemně spolu s výší úhrady ještě před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena.