Plzeňský listopadový seminář – závěrečná vzdělávací akce projektu Férové veřejné zakázky

Publikováno: 29. listopadu 2018

Sérii regionálních vzdělávacích aktivit mezinárodního projektu Férové veřejné zakázky v ESI fondech kofinancovaného úřadem OLAF završilo setkání v Plzni. Cílem semináře je sdílet osvědčené postupy přispívající v praxi k férovému veřejnému zadávání a zároveň formou diskuse zmapovat, s jakými problémy se konkrétní úřady a zadavatelé v zadávací praxi setkávají a jak těmto problémům předcházet.

 

I když platí, že všechny fáze zadávacího procesu mohou být z hlediska chybovosti potenciálně nebezpečné, pro předcházení vzniku rizika je nejdůležitější přípravná fáze a s ní spojený proces analýzy a plánování. Je třeba, aby zadavatel důkladně zvážil své požadavky a výši prostředků, kterými disponuje.  Jen prostřednictvím kvalitního procesu plánování se dá zabránit problémům a chybám, které se mohou v průběhu zakázky vyskytnout. Nedostatečná analýza rizik na počátku zadávacího procesu zakázky může vést v důsledku až např. k výpadku poskytované veřejné služby.

Na semináři se diskutovalo především téma zadavatelů na úrovni krajů a obcí. Ze strany jednoho z přítomných zaznělo, že i když je objem vypisovaných zakázek srovnatelný s objemem velkých centrálních zakázek, korupční riziko může vzniknout zejména v důsledku nízké odbornosti zadavatelů, tak malou mírou odpovědnosti politiků na místní úrovni.

 

Slabá systematická řešení

Řešením nízké odbornosti je podle TI systematické vzdělávání v oblasti veřejného zadávání ze strany státu. I když je patrná snaha informovat plošně na úrovni obcí a krajů např. o novelizaci zákona o veřejných zakázkách, teoretické znalosti se nedostávají do praxe a už vůbec ne na místní úroveň. Nízká odbornost zároveň souvisí se zákonem státní službě a podmínkami jednotlivých úředníků. Toto riziko se setrvale prolíná všemi sférami a není dostatečně řešeno.

TI prezentovala i příklady problematicky zadaných veřejných zakázek, které řešila v rámci právního poradenství. Diskutovala se i oblast tzv. vendor lock-in u IT zakázek. Zde více než kde jinde platí, že profesionalizace a zvýšení odborných znalostí u jednotlivých zadavatelů je pro snížení rizikovosti této specifické oblasti klíčové.

 

Nástroje pro omezení rizik

Velký prostor semináře byl věnován nástrojům, jejichž využívání může k omezení korupčních rizik přispět. Centrální nákup nabízí kromě úspory procesních nákladů i mnoho dalších zadávacích možností a výhod a k vyšší transparentnosti procesu zadávání veřejných zakázek přispívá. Proto je škoda, že není více využíván.

Jedním z doporučovaných preventivních nástrojů pro zvýšení transparentnosti, otevřenosti a integrity procesu zadávání veřejných zakázek jsou Pakty integrity. Jde o nástroj nelegislativního charakteru, jehož využívání umožňuje kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky ze strany široké veřejnosti. Prakticky jde o smlouvu uzavřenou mezi zadavatelem a potenciálními dodavateli ucházejícími se o předmětnou veřejnou zakázku, a to za účasti nezávislého externího monitora většinou z prostředí občanské společnosti. Podstatnou náležitostí této smlouvy je závazek smluvních stran zdržet se nejen během procesu zadávání VZ, ale po celou dobu trvání smluvního vztahu jakýchkoliv korupčních praktik a důraz na zvýšení transparentnosti a integrity celého procesu.

 

Nezávislý monitor

S tím se pojí poměrně široké oprávnění nezávislého monitora na součinnost ze strany zadavatele (a jeho zaměstnanců) a dotčených dodavatelů, přístup k relevantním informacím a dokumentům, účast na jednáních či monitoring průběhu zadávacího řízení, včetně oprávnění vydávat doporučení ohledně preventivních nebo nápravných opatření v případě rizika porušení pravidel veřejného zadávání. Tím není dotčena povinnost nezávislého monitora zachovávat mlčenlivost a s poskytnutými informacemi nakládat jako s důvěrnými.

Pro případ porušení jednotlivých smluvních povinností by měly být součástí Paktů integrity rovněž efektivně nastavené sankční mechanismy či mechanismus pro řešení případných sporů.

 

Podnikání bez korupce?

Jsou-li tyto nástroje správně implementovány do praxe, patří k jejich přínosům i preventivní účinek a pozitivní dopad na snižování rizik podvodů při zadávání VZ. Jako dobrou praxi často využívaného a účinného nástroje kontroly můžeme zmínit aktivní zveřejňování dat o veřejných zakázkách ze strany veřejných zadavatelů, a to ve formátu otevřených dat. Jejich výhodou je, že se proces zadávání veřejné zakázky řeší a konzultuje s více stranami už v průběhu, nikoliv až ex-post, kdy se řeší už jen chyby, se kterými často už nelze dál pracovat.

Z výsledků nedávného mezinárodního průzkumu vyplynulo, že 92 % podnikatelů si nedovede podnikání bez korupce představit.  Jedním z cílů projektu je hledání způsobů, jak prevenci podvodů a řízení rizik při administraci veřejných zakázek posílit. K tomu se bude snažit přispět i kulatý stůl, u něhož se v rámci projektu sejdou v Praze 12. prosince představitelé ústředních orgánů a zahraniční účastníci.

Z výsledků nedávného mezinárodního průzkumu vyplynulo, že 92 % podnikatelů si nedovede podnikání bez korupce představit. 

Související projekty

Férové veřejné zakázky v ESI fondech

Veřejné zakázky jsou klíčovým aspektem veřejných investic, jsou součástí našeho každodenního života. V rámci Evropské unie představují asi 19 % HDP a připadá na ně přibližně 48 % prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů.

Vice o projektu