Ochrana oznamovatelů (whistleblowerů) v Evropě


Proč se věnujeme tomuto projektu

Transparency International se celosvětově věnuje problematice ochrany whistleblowerů již dlouhodobě. V této oblasti vyvíjí jednotlivé národní pobočky Transparency International rozdílné aktivity – primárně proto, že se právní rámec v různých zemích liší. Někde, jako například v České republice, taková právní úprava dokonce stále chybí. V rámci projektu na ochranu oznamovatelů, který byl zahájen koncem roku 2017, usilují vybrané pobočky Transparency International o posílení ochrany oznamovatelů.

Co konkrétně děláme

Česká pobočka Transparency International si v rámci tohoto projektu vzala za své následující dva cíle:

  • analýzu Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu č. 145/2015 Sb. (dále jen „Nařízení“) s doporučeními na vylepšení jeho aplikace v praxi;
  • lobbing na národní úrovni se snahou o zvýšení povědomí o problematice ochrany whistleblowerů.

Analýza

Analýza byla zahájena oslovením vybraných služebních orgánů, na něž spadá výše uvedené Nařízení, s žádostí o osobní setkání, jehož účelem bylo zjistit, jak Nařízení vnímají, kde vidí jeho silné a slabé stránky a jak podle nich funguje v praxi. Mezi vybranými služebními orgány, s nimiž jsme se setkali, byly například Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Státní úřad pro kontrolu léčiv či Finanční analytický úřad. Osobní setkání s takzvanými prošetřovateli (státní zaměstnanec, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření) přinesla kýžené výsledky a potřebné informace k vypracování výše uvedené analýzy.

 

Lobbing

V realizaci druhého zmíněného cíle sehrává velkou roli návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), která, v případě jejího schválení, poskytne ochranu oznamovatelům (nejen) korupčního jednání na evropské úrovni, včetně České republiky. V červnu se k této Směrnici setkali v Bruselu zástupci jednotlivých poboček TI a diskutovali o jednotlivých částech Směrnice a vytvoření jednotného stanoviska TI, včetně doporučených změn. Na české úrovni je naší snahou zajistit dostatečnou politickou podporu této Směrnice informováním o její stěžejnosti pro naši společnost v předcházení nejen korupčních kauz.

Jaké máme výsledky

Position paper TI: Whistleblower Protection in Europe

Koncem roku 2018 bude zorganizován například kulatý stůl pro zúčastněné strany či publikován odborný článek o nové Směrnici.

Donoři

Období realizace projektu: prosinec 2017 – květen 2019

Související novinky

Evropská Směrnice o ochraně whistleblowerů

2018 Analýzy Novinky a komentáře


Evropská komise předložila koncem letošního dubna Evropskému parlamentu a Radě návrh Směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie. Státy Evropské Unie se tak dostávají blíž, než kdy předtím, k povinnosti zajistit robustní ochranu oznamovatelů protizákonného jednání, které ve většině zemí eurozóny absentuje, Českou republiky nevyjímaje. Potenciální evropští oznamovatelé tak mají slibné vyhlídky, že budou položeny základy ochrany whisleblowerů jak na evropské úrovni, tak i v jednotlivých členských státech.