Veřejné zakázky

0712

Společnost neplní povinnost zveřejňování účetních závěrek ve sbírce listin, a přesto se účastní několika veřejných zakázek. Není to v rozporu se zásadou transparentnosti?

Skutečnost, že společnost neplní povinnost zveřejňování účetních závěrek ve sbírce listin, není v rozporu se zásadou […]

0712

Můžu jako neúspěšný uchazeč získat informace o obsahu nabídky, kterou podal vítěz výběrového řízení?

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je možné podat u zadavatele […]

0712

Je trestné porušení interní směrnice při zadávání veřejných zakázek?

Ohledně dodržování interní směrnice platí, že nemá tzv. právní sílu jako zákon. Z toho důvodu, […]

1504

Jaké jsou finanční limity pro zakázky malého rozsahu, podlimitní zakázky a zakázky nadlimitní.

Dle platného a účinného znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen […]

1504

Jakou formu musí mít podání na Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)?

Jste-li v pozici neúspěšného uchazeče o veřejnou zakázku (zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále […]

1504

Může se o zakázku malého rozsahu ucházet subjekt, který je zpracovatelem projektové dokumentace, tedy části zadávací dokumentace k zakázce?

Platí, že uchází-li se o zakázku obchodní společnost, která je zpracovatelem projektové dokumentace, tedy části […]

1504

Je třeba, aby město v případě, že plánuje uzavřít smlouvu o úvěru, iniciovalo zadávací řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách?

Smlouvě o úvěru, jejímž obsahem je jednak závazek věřitele poskytnout dlužníkovi v jeho prospěch peněžní prostředky, […]