Přístup k informacím

0712

Prodloužili mi lhůtu k vyřízení žádosti o informace. Můžu proti tomu podat stížnost?

Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon) v § […]

0712

Co když je po mě požadováno zaplacení neadekvátní peněžní částky za poskytnutí informací, aniž by ji vyčíslil?

Dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační […]

0712

Jaké jsou náležitosti žádosti o informace podle informačního zákona?

V souladu s § 14 informačního zákona musí být z žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena […]

1504

Má občan právo přístupu k usnesení či zápisu rady obce?

Pokud jde o právo občana k přístupu k usnesení rady obce, §16, odst. 2, písm. e) zákona […]

1504

Mám nárok na informace ohledně působení akciové společnosti založené územním samosprávným celkem? Na jaké?

Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 5. 2008, čj. 8 As 57/2006-67 vyplývá, že […]

1504

Kolik dnů má povinný subjekt na vyřízení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace? Jaký postup zvolit v případě, že nedopoví?

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace je možné podat v případě, že poskytnutá […]