Hospodaření obcí

1504

Jaké jsou právní důsledky neplatnosti usnesení zastupitelstva obce o prodeji obecních pozemků v případě, že smlouva s kupujícím již byla uzavřena?

Nepřijetí platného usnesení zastupitelstva obce o prodeji předmětných pozemků má za následek, že na základě […]

1504

Je možné, aby byl prodej obecního majetku omezen podmínkou, že budoucí kupující musí mít s obcí podepsanou smlouvu o smlouvě budoucí?

V obecné rovině je problematika nakládání s nemovitým majetkem obce rozvedena v jedné z předchozích odpovědí. Platí, že se […]

1504
1504

Jsou nějaké limity volnosti obce prodat nemovitost v majetku obce?

Problematika nakládání s majetkem obce je upravena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „zákon […]