Profesionální státní správa

Státní správa představuje klíčový nástroj pro zajištění fungování a rozvoje společnosti a zajištění vlády práva. K tomu disponuje rozsáhlými nástroji normotvornými, finančními a správními. Státní správa zajišťuje převod politických vizí do praktického fungování společnosti. V řadě oblastí je odpovědná za přípravu koncepcí rozvoje společnosti a téměř vždy zajišťuje jejich implementaci.

Státní správa představuje obrovský organizační kolos. V ústředních orgánech státní správy pracovalo v roce 2010 celkem 16 977 zaměstnanců. Nejvíce přímých zaměstnanců mají Ministerstvo zemědělství (2013), Ministerstvo vnitra (1974), Český statistický úřad (1723), Ministerstvo obrany (1468) a Ministerstvo financí (1373). Celá státní správa, včetně podřízených správních úřadů a příslušníků bezpečnostních sborů, zahrnovala celkem 198 299 zaměstnanců (z toho 64 181 v rámci bezpečnostních sborů) a dalších 230 784 osob zaměstnával stát v rámci svých příspěvkových organizací, z toho více než 200 tisíc ve školství. Lidské zdroje, které má státní správa k dispozici, se jeví jako minimálně dostatečné.

Pokud státní správa nefunguje, jak má, odráží se to v nekoncepčnosti, chaosu, nedodržování práva, plýtvání a zneužívání veřejných prostředků, a to jak na úrovni celostátní, tak regionální. To následně vede ke ztrátě důvěry v demokratické instituce, rozpad zásadních hodnot a postupný úpadek společnosti.

PROBLÉMY STÁTNÍ SPRÁVY

Dokument z roku 2007 „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015“ definoval problémy státní správy mj. takto:

 • V praxi se neuplatňuje jednotný systém výběru a přijímání pracovníků, toto je v pravomoci jednotlivých manažerů.
 • Systém odměňování je zastaralý, nezohledňuje výkonnost, zvýhodňuje „délesloužící“ zaměstnance, neobsahuje dostatečné motivační prvky a je dlouhodobě podfinancován.
 • Není důsledně aplikován systém kontroly efektivity vynakládání přidělených prostředků.
 • Současný systém rozpočtování neobsahuje podněty pro úsporu nákladů.
 • Nedostatečná úroveň komunikace a koordinace mezi orgány státní správy.
 • Neexistence metodických postupů pro strategické řízení, neprovázanost strategických materiálů s rozpočty, neprovázanost základních programových dokumentů vlády s dalšími strategickými materiály.
 • Nedostatečná definice odpovědnosti za kvalitu výstupů.

Na tomto kritickém hodnocení se za uplynulých 5 let nic nezměnilo!!!

Mezinárodní studie konkurenceschopnosti, která hodnotí 142 zemí a sestavuje žebříček podle jednotlivých kritérií, umístila Českou republiku na 123. místo žebříčku v kritériu „klientelismus v rozhodování vládních úředníků“, na 117. místo v kritériu „transparentnost tvorby vládní politiky“ a na 95. místo v kritériu „plýtvání veřejnými prostředky“. Ve všech uvedených parametrech se postavení České republiky oproti minulému roku zhoršilo. Oproti tomu v tolik kritizované korupci se Česká republika umístila na „pouhém“ 67. místě. Analýza aktuálního stavu veřejné správy, připravená Ministerstvem vnitra v říjnu 2011, mj. konstatuje následující nedostatky:

 • neexistence právního rámce práv a povinností úředníků státní správy,
 • nadbytečná byrokratická zátěž,
 • nízká úroveň horizontální koordinace výkonu státní správy,
 • neexistence osobní odpovědnosti,
 • neflexibilní vnitřní struktura zaměstnanosti ve státní správě, vývoj počtu zaměstnanců v ústřední státní správě a personální nestabilita a přílišná politizace ústřední státní správy.

Nízká kvalita výkonu státní správy (ale i dalších státních institucí) vede k pocitu, že přestává fungovat ona entita, jejíž je státní správa kostrou – tedy STÁT. Ve společnosti vzniká pocit, že stát se rozkládá, objevují se iniciativy jako „Vraťte nám stát“. Podstatu tohoto rostoucího pocitu nespokojenosti a nedůvěry vystihuje např. manifest „Veřejnost proti korupci“:

„Právní stát a parlamentní demokracie začíná prohrávat s mafiemi a korupcí … . Soupeření některých vlivných mafiánsko-podnikatelských skupin v politice paralyzuje politický život i fungování státních institucí … . Korupce se stala systémovou součástí politiky a nástrojem privatizace veřejné moci.“

Ať se již jedná o mediální nadsázku nebo o reálné procesy eroze státní moci, může tento společenský pocit dále oslabovat důvěru veřejnosti ve státní orgány a funkčnost státní správy samé.

Ve „Studii národní integrity“, kterou v roce 2011 zpracovala Transparency International – Česká republika, dosáhla státní správa v bodovém ohodnocení 42 bodů ze 100 možných. Dopadla tedy jen o dva body lépe než státní zastupitelství, které se ve studii umístilo nejhůře. V průřezovém hodnocení je v rámci této studie státní správa charakterizována lapidárně – závislost spojená s neodpovědností.

STUDIE DÁLE KONSTATUJE NÁSLEDUJÍCÍ:

 • Státní správa má k dispozici dostatek prostředků i lidských zdrojů.
 • Úředníci jsou ve všech ohledech závislí na politickém vedení svých
 • institucí.
 • Státní správu charakterizuje individuální i kolektivní neodpovědnost.

Transparency International konstatuje, že stav státní správy neumožňuje úspěšnou implementaci žádoucích změn v české společnosti, nezaručuje efektivní vynakládání veřejných prostředků a výrazně ohrožuje efektivní čerpání strukturálních fondů EU v současnosti i do budoucna. Nefunkčnost státní správy (a dalších sektorů, jako např. justice) podemílá víru veřejnosti v to, že státní správa jedná nestranně, hospodárně a ve veřejném zájmu, což zpětně narušuje samé základy demokratického právního státu.

Modernizace státní správy je nezbytná a pro dlouhodobé zájmy české společnosti klíčová. Modernizaci přitom nelze chápat jako pouhé změny v legislativě nebo vnitřních procesech. Je třeba provést takové kroky, které změní chápání této instituce: změní státní správu ve státní službu. Tyto kroky musí začít u personální politiky, a to shora dolů, nikoliv naopak, jak tomu bylo při každé dosavadní reformě.

Více k této problematice je možné dohledat v naší publikaci „Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících“.

JAKÁ OPATŘENÍ JE TŘEBA PŘIJMOUT?

Je třeba nastavit podobu zákona o úřednících, která:

 • jasně oddělí a vymezí politické a úřednické (tj. apolitické) pozice, včetně vymezení jejich kompetencí,
 • stanoví pro úředníky jasná práva a povinnosti nezbytné pro zefektivnění výkonu státní správy, včetně dostatečné ochrany před politickými tlaky,
 • zavede transparentní personální politiku podporující odbornost, včetně otevřených výběrových řízení do státní správy i na obsazování vedoucích pozic a včetně zavedení kariérního řádu,
 • zavede nový jednotný transparentní systém odměňování bez možnosti smluvních platů, který zajistí omezení nenárokové složky platu, vytvoří jednotnou systemizaci úředníků, ve které budou mít status úředníka pracovníci, kteří vykonávají agendy v oblastech personálních, koncepčních a v oblasti vynakládání veřejných prostředků, a kteří rozhodují o právech a povinnostech,
 • bude řešit podmínky přestupu odborně kvalitních pracovníků do působnosti nového zákona, s důrazem na absolvování úřednické zkoušky,
 • zavede opatření ke zvýšení odpovědnosti úředníků za jejich rozhodování, resp. za správný úřední postup, a k důslednému vymáhání škody způsobené nezákonným postupem,
 • vymezí jasnou a dostatečnou ochranu „whistleblowerům“ – úředníkům, kteří upozorní na protiprávní nebo nehospodárné jednání, a to minimálně taxativním výčtem důvodů, pro něž je možné takového úředníka propustit,
 • zajistí struktury a mechanismy pro jednotný výklad a aplikaci tohoto zákona jako například Generální ředitelství státní služby.

Stanoviska Transparency International a Rekonstrukce státu ke státní správě a služebnímu zákonu naleznete zde.

Související projekty

Lobbing v EU
Je pro vás lobbing synonymem netransparentního jednání a lobbista „šedou eminencí“ používající neregulérní nástroje ovlivňování politické scény? S takovým názorem určitě nejste osamoceni. Je to ale pravdivý obrázek? Právě na to se snaží odpovědět projekt financovaný z programu prevence a boje proti kriminalitě Evropské unie Lifting the Lid on Lobbying: Taking secrecy out of politics in Europe.

Vice o projektu