Hospodárnost veřejných rozpočtů

Zvláště v době pokračujících tlaků na úsporu v oblasti veřejných výdajů se často diskutuje potřeba účelného vynakládání veřejných prostředků. Je však nezbytné, aby se velká slova již konečně překlopily v činy. Za důležitý krok v této oblasti TI považuje například rozšíření kontrolní pravomoci NKÚ na kontrolu hospodaření obcí a krajů či právnických osob, v nichž mají veřejné subjekty alespoň 50% majetkovou účast.

V zažité terminologii se v této souvislosti hovoří o dodržování principů 3E, z anglické terminologie Effectivity, Efficiency, Economy. Právní základ v podobě především zákona o finanční kontrole či tzv. rozpočtových pravidel je sice dán, s reálnou aplikací, kontrolou a vynucením dodržování těchto pravidel je to však o poznání těžší.

Příčinou nehospodárného nakládání nemusí pak vždy být pouze účelová snaha o vyvádění prostředků veřejného rozpočtu a po osobním obohacení. Též nedostatečné zhodnocení potřeb veřejného subjektu či slabá expertní znalost mohou hrát významnou roli. Evropské dotace jsou pak, vzhledem k velkému objemu veřejných prostředků, tou mediálně velmi akcentovanou špičkou ledovce.

Jaká je cílová meta TI?

  • Kvalitní legislativní rámec,
  • jasná znalost povinností a odpovědností dotčených osob, které mají na rozhodování o veřejných výdajích vliv a účinný dohled a
  • kontrola nad dodržováním těchto povinností.

Současně je nezbytné hledat úspěšné a osvědčené postupy v boji proti podvodům a korupci v oblasti veřejných výdajů, při čerpání fondů EU pak obzvláště.

Související projekty

PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti
Iniciativa občanů a znalost toho, jak lze kontrolovat veřejné prostředky je jedinou cestou, jak zabránit jejich zneužívání. Z této teze vychází Transparency International, která v srpnu 2014 zahájila vzdělávací projekt v rámci fondu pro nestátní neziskové organizace s názvem PAKT.

Vice o projektu

Speak-up – Engaging Citizens in fighting corruption in Europe
Každodenní kontakt s občany a jejich problémy umožňuje TI získat přehled o stavu korupce v České republice a díky této praktické zkušenosti se pak soustředit na širší advokační činnost a dosahování systémových změn.

Vice o projektu