Střet zájmů v Kněžmostě

V září tohoto roku podala TI trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu na tehdejšího a dle nejnovějších informací i s největší pravděpodobností znovuzvoleného starostu obce Kněžmost Ing. Adama Pospíšila.

Podkladem pro trestní oznámení byl především forenzní audit obchodní společnosti Dopravní podnik obce Kněžmost, která je zároveň jeho jediným vlastníkem, a dále rozklad k vyjádření starosty obce, zhotovené společností Nexia AP. Pomocí forenzního auditu a rozkladu byla identifikována řada pochybení, jež se, dle názoru TI, již pohybovaly v intencích trestního práva.

Ing. Pospíšil vystupoval jako starosta obce Kněžmost, dále jako jednatel Dopravního podniku obce Kněžmost schvaloval jednotlivé opravy vozového parku, přičemž ty bez výběrového řízení a písemné smlouvy poskytovala obchodní společnost, jež je jak majetkově tak personálně propojena právě s Ing. Pospíšilem. Projevem tohoto evidentního střetu zájmu nebyly pouze nestandardně časté opravy vozového parku, výměna pneumatik či fakturace neprovedených prací, ale také extrémní výdaje obce Kněžmost na dopravní obslužnost vůbec, což auditní zpráva dokládá pomocí přehledných tabulek, kde na vzorku 25 obcí s obdobným počtem obyvatel porovnává výdaje na její zajištění.

Informace z webových stránek obce Kněžmost a forenzního auditu dále nasvědčovaly tomu, že ani zastupitelstvo ani rada obce nejednaly ani nerozhodovaly ve věcech, k nimž byly ze zákona o obcích jediné příslušné. Dopravní podnik obce Kněžmost tak provozoval veřejnou linkovou dopravu buď bez toho, aby měl za tímto účelem uzavřený platný smluvní vztah nebo v dané věci rozhodoval samotný Ing. Pospíšil, do jehož gesce provoz dopravního podniku spadal.

Forenzní audit dopravnímu podniku mimo výše uvedené vytýkal také porušení zákona o veřejných zakázkách, o účetnictví, o střetu zájmů, o finanční kontrole a mnoho dalšího.

Erik Best

Americký novinář působící dlouhodobě v České republice. Vydavatel Fleet Sheet, člen představenstva Americké obchodní komory.

Pavel Uhl

Samostatným advokátem v Praze, který je volně přidružen k advokátní kanceláři AK RHK, s. r. o. Vykonává generální praxi se specializací na veřejné právo. Spolupracuje s některými neziskovými organizacemi. Pokud mu to čas a jiné okolnosti dovolí působí nepravidelně v krátkodobých volebních pozorovatelských misích OBSE v zemích bývalého Sovětského svazu. Studoval právo a politologii.

Děkujeme poslancům za odpovědný přístup sněmovny k zákonu o veřejných zakázkách

Oživení, o. s., Transparency International ČR, o. p. s., Centrum aplikované ekonomie, o. s. a Frank Bold oceňují zodpovědný přístup poslanecké sněmovny při projednávání technické novely zákona o veřejných zakázkách.  Obavy ohledně nedomyšlených pozměňovacích návrhů otevírajících prostor pro podvody a předražování zakázek se nepotvrdily a sněmovna tyto návrhy odmítla. Za to si poslanci zaslouží poděkování.

Diskuse nad zcela novým zákonem o veřejných zakázkách čeká politiky, zadavatele, dodavatele i další odborníky v příštím roce. Bude nepochybně složitá a bouřlivá, ale je dobré do ní vstoupit bez předsudků a hledat shodu nad rozumnou podobou této klíčové normy. Jde o veřejné peníze rozhodující každý rok o více než 500 miliardách a je v zájmu všech, aby se tyto peníze čerpaly podle smysluplných pravidel.

 

 

 

Regulace politických financí v zemi s probíhající válkou?

Odhalování nelegálních zdrojů financování stran a kampaní

Zástupci TI ČR se v minulém týdnu sešli v Kyjevě s kolegy z Ukrajiny a účastnili se se svými příspěvky semináře „Detecting patterns of irregular political party and campaign financing”, na kterém byli přítomni i experti Rady Evropy a dotčených ukrajinských institucí (např. Ministerstva spravedlnosti či Ministerstva financí). Na semináři zazněla mnohá doporučení pro efektivní odhalování nelegálních zdrojů financování politických stran a větší možnost kontroly. Důraz byl kladen na podrobné ověřování informací z finančních výkazů politických stran. Zdůrazněna byla nutnost spolupráce mezi kontrolními orgány, finančními úřady, využívání informací od bankovních institucí, z veřejných rejstříků, médií, internetu, aj. Shrnuty byly i dosavadní neúspěšné snahy o regulaci financování politických stran na Ukrajině.

Omezení vlivu podnikatelských zájmů

Jednou z hlavních věcí, kromě podrobnějšího odhalování nelegálního financování, kterou na semináři doporučili i čeští zástupci TI, je přechod na veřejné financování stran. Výhodou tohoto přístupu by byla zejména větší množnost kontroly stranických financí veřejnými institucemi a také menší vliv finančních toků od oligarchických struktur na chod a funkci stran a potažmo vlády. Druhým doporučením bylo zavedení efektivního systému kontroly a sankcí (ustavení kompetentního kontrolního orgánu s dostatečnými kapacitami), bez kterého bude jakákoliv regulace nedostatečná.

Protikorupční strategie

Ukrajinská Transparency ve spolupráci s experty a dalšími občanskými organizacemi v tomto roce připravila koncept nové zákonné úpravy financování politických stran. Ten je součástí návrhu širší protikorupční strategie, o které se občanské iniciativy sloučené do široké platformy v současnosti pokouší jednat s představiteli nové vlády a Parlamentu.

Složitá regulace financování politických stran v době konfliktu a dluhů

V průběhu semináře i z dalších jednání ale vyplynulo, že přijetí nového zákona o financování politických stran a jeho prosazení do Parlamentu v dohledné době není jisté a politická vůle k reformám není dostatečná. Konflikt na východě země jednání velmi komplikuje a polyká nemalé finanční prostředky, představa veřejného financování stran tak nemá v současnosti velkou podporu. Občanské organizace však apelují ke spolupráci a přípravě protikorupčních reforem, a to nejen ve sféře politických financí. Vyjadřují velké obavy z další nespokojenosti obyvatel, kteří se v poslední době tuto nespokojenost naučili vyjadřovat v ulicích, což má potenciál situaci na Ukrajině ještě více destabilizovat.

Projekt má finanční podporu Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Transition

 

LINET spol. s r. o.

UNIMEX GROUP, a. s.

Doporučení k efektivnímu a průhlednému užívání a čerpání prostředků ze strukturálních fondů 2006

Jednoduché řešení problémů městských firem je navolit si dobré zastupitele

Akci pořádala Transparency International – Česká republika spolu s Pražským fórem jako další ze série setkání s občany v rámci projektu PAKT – Protikorupční akademický kub transparentnosti, jehož hlavním cílem je poskytnout studentům znalosti potřebné pro občanský dohled nad čerpáním veřejných financí a vyzkoušet investigativní práci v rámci konkrétní kauzy.

Zahájení debaty s názvem „Praha jako firma?“ připomnělo Mezinárodní den boje proti korupci, práci Transparency International – Česká republika i samotný projekt.

Hlavní část programu byla věnována vystoupení hostů, která moderoval ředitel Transparency International – Česká republika David Ondráčka. Monika Zahálková z Corporate Governance Institut krátce představila prosazování řádné správy a řízení firem, ale i příklady toho, jak dozorčí rady velkých pražských společností neplní svoji roli, resp. nevědí, jak správně fungovat. Zdůraznila, že sami členové dozorčích rad svoji roli často podceňují a neuvědomují si svou faktickou osobní odpovědnost.

Na ni navázal senátor Václav Láska: „Pro mě je největší problém nepřehledné financování politických stran, zcela transparentní účty by zúžily prostor pro zneužití městských firem“. Opakovaně také připomenul důležitou roli občanů v komunálních volbách, kde mají reálnou možnost volit toho, kdo bude prosazovat jejich zájmy. Zároveň to však předpokládá, že se o věci veřejné budou zajímat.

Mikuláš Ferjenčík, nově zvolený pražský zastupitel, odpovídal na otázky, jak bude Praha řešit stávající problémy. Jde především o snahu omezit dlouhodobé, často nevýhodné, kontrakty, pokračovat ve zveřejňování smluv a provést skutečnou analýzu toho, k čemu městu jeho firmy slouží. Uvedl však také, že největší překážkou je získat hodnověrné informace, standardizovat procesy řízení a zajistit funkční, nikoli jen formální, kontrolu zakázek a jejich plnění.

„Základem je kontrola ze strany veřejnosti“, bylo motto vystoupení Terezy Kněžourkové z Pražského fóra. Hovořila o tom, že pražský magistrát by měl nabídnout především otevřenost a transparentnost a koncepční způsob rozhodování. Znovu zmínila potřebu dodržovat zákon o finanční kontrole, k čemuž se připojili v diskusi i zástupci samosprávy městských částí.

Dotazy a komentáře účastníků pak směřovaly ke konkrétním kauzám (Opencard, Trojský most, Pražské služby apod.), ale i k obecnějším otázkám zřizování městských firem a jejich kontroly. Opakovaně zazněla potřeba mít jasně vymezenou odpovědnost a kvalitní kontrolní mechanismy, i když byla zmíněna i otázka neochoty rozhodovat z obavy z kriminalizace.

Všechna vystoupení i diskusní příspěvky pak zdůraznily potřebu zapojení veřejnosti: „Jak bude vypadat reálná situace, je na vás“.

Další informace o projektu a plánovaných aktivitách, veřejných debatách a workshopech, jsou zveřejňovány na stránkách projektu PAKT.

Logo link Obchod s bídou

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Mezinárodní den boje proti korupci

Cílem tohoto dne je zvýšit povědomí veřejnosti o korupci a připomenout, že proti korupci lze účinně bojovat. Letos TI tento záměr naplnila vrchovatě:

D. Ondráčka v T- Mobile9.00 David Ondráčka vysvětloval pracovníkům společnosti T-Mobile čím se zabývá TI a jak oni mohou přispět k omezování korupce.

David Ondráčka v Radiu Impuls11.30 David Ondráčka strávil 20 minut ve studiu Rádia Impuls, kde mluvil v pořadu Kauza dne o vnímání korupce u nás, o střetu zájmů, protikorupčních krocích vlády i financování TI. Záznam celého pořadu je zde.

18.30 V Praze se konala veřejná debata „Praha jako firma?“, které se účastnil Václav Láska (senátor), Monika Zahálková (Corporate Governance Institut), Tereza Kněžourková (Pražské fórum) a Mikuláš Ferjenčík (zastupitel hl. m. Prahy). Debata byla součástí projektu PAKT- Protikorupční akademický klub Veřejná debata Praha jako firma? transparentnosti. Více o této akci najdete na stránce věnované projektu PAKT.

19.10 Radka Pavlišová, vedoucí Právní poradny TI, byla hostem Českého rozhlasu Plus. Celý rozhovor si můžete poslechnout zde.

Veřejná debata „Praha jako firma?“

Transparency International Česká republika a Pražské fórum si Vás dovolují u příležitosti Mezinárodního dne boje proti korupci

pozvat

na veřejnou debatu s názvem

PRAHA JAKO FIRMA?

která se koná v rámci projektu PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti

Termín konání: 9.12.2014 od 18.30

Místo konání: Konferenční sál Mucha, Hotel Jalta, Václavské náměstí 45, Praha 1

 

Diskusi moderuje ředitel Transparency International Česká republika David Ondráčka, vystoupí:

  • Václav Láska (senátor)
  • Monika Zahálková (Corporate Governance Institut)
  • Tereza Kněžourková (Pražské fórum)
  • Mikuláš Ferjenčík (zastupitel hl. m. Prahy).

 

Tématy diskuze budou veřejné finance a jejich kontrola, odhalování machinací s veřejnými financemi, otevřenost Magistrátu hl.m.Prahy a radnic a také co je třeba změnit a jak lépe zapojit veřejnost do správy veřejných záležitostí.

Pozvánka je ke stažení zde.

Facebook událost a Hashtag akce: #MDBPK

 

Logo link Obchod s bídou

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Jak zlepšit vyšetřování a stíhání korupce v Bosně a Hercegovině?

Zúčastnili se jej zástupci orgánů činných v trestním řízení, soudů a dalších institucí (např. Nejvyššího kontrolního úřadu) ze všech „entit“ Bosny a Hercegoviny. Cílem semináře bylo představit publikaci „Nejlepší praxe při odhalování a stíhání korupce“, která vznikla v rámci projektu, a prodiskutovat klíčové faktory, které úspěšnějšímu stíhání korupce brání.

Se zásadní prezentací vystoupili pan Sead Lisak, ředitel Agentury pro prevenci korupce a koordinaci boje s korupcí a pan Boža Mihajlović, zástupce nejvyššího státního zástupce Bosny a Hercegoviny.
Pracovníci Transparency International Bosna a Hercegovina Loris Gutić a Uglješa Vuković představili publikaci. Věnovali se i poměrně komplikované struktuře orgánů odpovědných za stíhání korupce v Bosně a Hercegovině, která vyplývá z federativního a vysoce decentralizovaného státního uspořádání. Představeny byly i tři případy úspěšné praxe, které dokumentovaly odhalenou a potrestanou korupci v řadách celní správy, vězeňské služby a u představitele samosprávy.

Programový ředitel Transparency International Česká republika Radim Bureš shrnul vývoj v České republice v posledních letech z hlediska stíhání korupce. Zdůraznil, že personální změny ve vedení státního zastupitelství v roce 2011 otevřely dveře pro razantnější vyšetřování i korupce ve vyšších politických patrech, hovořil i o podmínkách potřebných pro úspěšné dotažení korupční kauzy k odsuzujícímu rozsudku. Na závěr připomněl některé případy korupce, které se dotkly i předních politiků.

Diskuse, kterou moderovala Aleksandra Martinović, se pak soustředila na konkrétní legislativní a organizační překážky úspěšného stíhání korupce. Hodně se hovořilo o využití nálezů kontrolních institucí jako podnětu pro orgány činné v trestním řízení a možných legislativních změnách, které by umožnily rychlejší a jednodušší využívání operativní techniky. Zazněla i výrazná výzva, aby vedoucí veřejných institucí lépe plnili svoje zákonné povinnosti a oznamovali a řešili osobní odpovědnost za pochybení a nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, které může mít korupční podtext.Tato výzva je ostatně zcela platná i pro Českou republiku.

Seminář se těšil vysokému zájmu místních médií. Před zahájením se uskutečnila malá tisková konference, na které vystoupil předseda správní rady Transparency International Bosna a Hercegovina pan Emir Djikič, šéf bosenské protikorupční agentury pan Sead Lisak a programový ředitel Transparency International Česká republika Radim Bureš.

Více o projektu najdete na stránce Projekty.

TransitionTI Bosnia